19 - ER ZIJN WONDERBARE DINGEN IN DE WET VAN GOD

ER ZIJN WONDERBARE DINGEN IN DE WET VAN GOD

"Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet!" Psalm 119:18

Jezus Christus is de heerlijkheid van de wet. De glanzende stralen die van de Zon der Gerechtigheid uitgaan, moeten van Zijn boodschappers weerkaatst worden op de geest van zondaren, opdat zij ertoe geleid mogen worden met iemand uit verleden tijden te zeggen: "Ontdek Gij mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet!" Velen onderscheiden de wonderen niet, die moeten worden gezien in Gods wet. Zij hebben niet gezien, wat aan Mozes werd geopenbaard, toen hij bad: "Toon Gij mij nu, Uw heerlijkheid" (Exodus 33:18). Aan Mozes werd Gods karakter geopenbaard. 74) De wet openbaart in ieder onderdeel het karakter van de oneindige God.

De wet des hemels is altijd genadig, vriendelijk, liefdevol, behulpzaam, en verheffend.

De wet van God, die onder de voet vertreden is, moet worden verhoogd voor het volk; zodra zij zich in ernst en met eerbied tot de Heilige Schrift wenden, zullen zij de wonderen van Gods wet d.m.v. licht uit de hemel, zien. Waarheden, die bewezen, dat zij te hoog waren voor mensen met een reuzen verstand, worden verstaan door kleine kinderen in Christus. De wet van de tien geboden moet niet zozeer worden gezien vanuit het idee dat zoveel niet mag, maar vanuit de liefde van God voor de mens. De verboden, die in de wet staan, verzekeren de mens van het geluk, dat gevonden wordt in gehoorzaamheid.

Wij moeten God niet zien alsof Hij klaar staat om de zondaar te straffen voor zijn zonde. De zondaar brengt de straf over zichzelf. Zijn eigen handelingen zijn het begin van een reeks van omstandigheden, die het zekere gevolg daarvan zijn. Iedere daad van overtreding komt terug op de zondaar en werkt in de zondaar een verandering van karakter, en maakt het gemakkelijker voor hem om nog eens te overtreden. Doordat de mens voor de zonde kiest, scheidt hij zich af van God, hij snijdt zich af van het kanaal waardoor de zegeningen tot hem komen, en het zekere gevolg is verderf en dood.

Door gehoorzaamheid aan Zijn wet wordt het verstand versterkt en het geweten wordt verlicht en meer gevoelig gemaakt. De jeugd moet noodzakelijk een helder begrip verkrijgen van Gods wet.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen