20 - JEZUS IS ONS VOORBEELD IN HET ONDERHOUDEN VAN

JEZUS IS ONS VOORBEELD IN HET ONDERHOUDEN VAN DE WET

"Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde." Johannes 15:10

De wet van God is de enige ware maatstaf van zedelijke volmaaktheid. Deze wet werd in het leven van Christus als een praktisch voorbeeld toegepast. Hij zegt van Zichzelf: "Ik heb Mijns Vaders geboden onderhouden."

De wet is een uitdrukking van Gods gedachte; wanneer wij haar in Christus aanvaarden wordt het onze gedachte. God wenst dat wij gelukkig zullen zijn, en Hij gaf ons de geboden van de wet, zodat wij door hieraan te gehoorzamen blijdschap zouden ervaren. Toen bij de geboorte van Jezus, de engelen zongen: "Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen" (Lucas 2:14), verklaarden zij eigenlijk de beginselen van de wet, die Hij op aarde zou komen uitleven en die Hij zou verheerlijken. "Want voorwaar zeg Ik u, totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota, noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied" (Mattheus 5:18). De zon die schijnt aan de hemel en de vaste aarde waar u op woont, zijn Gods getuigen die vertellen dat Zijn wet onveranderlijk is en eeuwig. Ook al zouden de hemel en de aarde vergaan, Gods geboden zullen blijven bestaan! "Het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één tittel der wet zou vallen!" (Lucas 16:17).

Omdat Gods wet volmaakt is, moet iedere afwijking daarvan, verkeerd zijn. Christus heeft degenen veroordeeld, die de geboden van God ongehoorzaam zijn, en die dit ook aan anderen leren te doen. Het volmaakte leven van de Verlosser, heeft de eisen van de wet bevestigd en heeft zo bewezen, dat de mens de wet kon houden. Hij liet zien welk een voortreffelijk karakter deze gehoorzaamheid ontwikkelt in de mens. Iedereen die hieraan gehoorzaamt, zoals Christus deed, verklaart ook dat de wet "heilig, rechtvaardig en goed" is (Romeinen 7:12).

Wanneer door het geloof in Jezus Christus, de mens handelt volgens zijn beste kunnen, en probeert de weg van de Here te houden door gehoorzaam te zijn aan de tien geboden, dan zal hem de volmaaktheid van Christus worden toegerekend. Deze zal de overtreding van de berouwvolle en gehoorzame mens bedekken.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen