15 - GESTERKT DOOR DE GEEST

GESTERKT DOOR DE GEEST

"...opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens." Efeziers 3:16

Jezus zegt: "Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden" (Marc. 11:24). Er is een voorwaarde verbonden aan deze belofte en dat is dat wij bidden in overeenstemming met de wil van God. Nu is het de wil van God ons van zonde te reinigen, ons tot Zijn kinderen te maken, en ons te bekwamen in het leiden van een heilig leven. Dus mogen wij vragen om deze zegeningen in het geloof dat wij ze ook zullen ontvangen, en zullen God danken dat wij ze ontvangen hebben. Het is ons voorrecht om tot Jezus te gaan om rein te worden gemaakt en voor de wet te staan zonder schaamte of wroeging. Door de eenvoudige daad in God te geloven, heeft de Heilige Geest in uw hart een nieuw leven verwekt. U bent als een kind geboren in het gezin van God, en Hij heeft u lief gelijk Hij Zijn Zoon liefheeft.

Nu u uzelf aan Jezus gegeven hebt, verbreek deze relatie niet, neem uzelf niet weer van Hem weg, maar zeg van dag tot dag: "Ik ben van Christus, ik heb mijzelf aan Hem gegeven." Vraag Hem Zijn Geest aan u te geven, en u te bewaren door Zijn genade. Door uzelf aan God te geven, en in Hem te geloven, bent u Zijn kind geworden. Zo zult u in Hem leven. De apostel zegt: "Gelijk gij dan Christus Jezus de Here hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem" (Col. 2:6).

Het lijkt wel of sommigen denken, dat zij op de proef worden gesteld, en zij aan de Here moeten bewijzen dat zij veranderd zijn, voordat zij aanspraak mogen maken op Zijn zegen. Maar zij mogen zelfs nu aanspraak maken op Gods zegen. Zij hebben Zijn genade nodig, de Geest van Christus, om hen te helpen bij hun zwakheden en gebreken, anders zouden zij tegen het kwaad niet bestand zijn.

De Geest verleent de kracht, die in de strijd steun geeft aan worstelende mensen in iedere plotseling opkomende moeilijkheid, temidden van de vijandschap der wereld, en het besef van hun ei¬gen fouten en gebreken. In verdriet en droefenis wanneer alles donker lijkt en de toekomst ons verslagen maakt - dat zijn de tijden, dat de Heilige Geest in antwoord op gebed in het geloof, troost brengt aan het hart.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen