14 - EEN GEHEILIGD LEVEN

EEN GEHEILIGD LEVEN

"Jaagt naar de vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien." Hebreeën 12:14

Geen mens, die aanspraak maakt op heiligheid, is werkelijk heilig. Zij, die in de hemelse boeken als heilig te boek staan, zijn zich hiervan niet bewust en deze zijn de laatsten om te bluffen op hun eigen goedheid. Het is geen doorslaand bewijs, dat een mens een christen is, omdat hij een geestelijke zielsverrukking toont onder buitengewone omstandigheden.

Heiligheid is geen verrukking; het is een volledige overgave van de wil aan God. Het is leven door ieder woord dat uit Gods mond komt. Het is dat men de wil doet van de hemelse Vader; het is dat men in beproeving op God vertrouwt in duisternis zowel als in het licht; het is dat wij wandelen door geloof en niet door wat wij zien. Het is, dat men steunt op God met een onwankel¬baar vertrouwen, en dat men blijft in Zijn liefde.

Niemand kan almachtig zijn, maar allen kunnen zich reinigen van vleselijke of geestelijke vuilheid door zijn heiligheid te voltooien in de vreze des Heren. God eist, dat iedere ziel rein en heilig zal zijn. Wij hebben erfelijke neigingen tot het kwade. Het is een deel van onszelf, dat niemand naar buiten uit hoeft te dragen. Het is een menselijke zwakheid om onze zelfzucht te koesteren, omdat het een natuurlijke karaktertrek is. Maar zolang niet alle zelfzucht is weggedaan, en zolang het eigen ik nog niet gekruisigd is, zullen wij nooit heilig kunnen zijn gelijk God heilig is.

Er is in de mensen een neiging naar achterdocht, die in bepaalde omstandigheden snel opschiet. Als men aan deze neiging toegeeft, verderft die het karakter, en doet de ziel te gronde gaan. God eist van allen een zedelijke volmaking. Degenen, aan wie licht is gegeven en die goede gelegenheden hebben ontvangen, moeten, als rentmeesters van God, streven naar volmaking, en nooit en te nimmer zullen zij de maatstaf van gerechtigheid verlagen, om geërfde of aangekweekte neigingen tot het kwade er bij aan te passen. Christus nam onze menselijke na¬tuur op Zich, en Hij leefde ons leven, om ons te tonen, dat wij kunnen zijn als Hij. Wij behoren heilig te zijn, evenals God heilig is en als wij deze betekenis volledig verstaan, en ons hart erop stellen het werk van God te doen om heilig te worden zoals Hij heilig is, dan zullen wij naderen tot de maatstaf, die zal worden aangelegd voor ieder individu in Christus Jezus.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen