17 - HET VOORBEELD VAN ONZE HEER

HET VOORBEELD VAN ONZE HEER

"Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen." Romeinen 6:4

Jezus ontving de doop niet als een belijdenis van schuld, die op Zijn eigen rekening stond geboekt. Hij vereenzelvigde Zichzelf met zondaren; Hij nam de stappen die wij moeten nemen en deed het werk dat wij moeten doen. Zijn leven van lijdzaamheid, en moeitevol lijden, dat volgde na Zijn doop, was evenzeer een voorbeeld voor ons.

Christus, als het Hoofd van de mensheid, moest dezelfde stappen nemen die van ons verlangd worden. Alhoewel Hij zonder zonden was, was Hij ons Voorbeeld in het vervullen van alle eisen, die voorwaarden zijn voor de verlossing van het zondige geslacht. Hij droeg de zonden van de gehele wereld. Zijn doop omvatte de gehele gevallen wereld, die door berouw en geloof vergiffenis zou ontvangen. "Nadat de goedheid en de liefde van God onze Verlosser, jegens de mens is verschenen, niet door werken der gerechtigheid, die wij deden, maar door Zijn genade heeft Hij ons gered, door het bad der wedergeboorte, en de vernieuwing van de Heilige Geest, welke Hij overvloedig over ons uitstortte door middel van Jezus Christus onze Heiland.

Opdat wij, als wij gerechtigvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden in overeenstemming met de ons voorgestelde hoop van het eeuwige leven. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij met alle ernst bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorgdragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het, die voor de mensen goed en nuttig zijn" (Titus 3:4,8). De mens werd weer in de gunst van God hersteld door het bad der wedergeboorte. Het bad betekende: het begraven worden met Christus in het water, waar Zijn dood naar verwees. Zo zullen allen, die berouw heb¬ben over hun overtreding van Gods wet een loutering ontvangen, een reiniging door middel van de werking van de Heilige Geest. De doop symboliseert de ware bekering die door de vernieuwing van de Heilige Geest plaatsvond.

Zij, die met Christus in de doop begraven zijn, en die zijn opgestaan in de gelijkheid van Zijn opstanding, hebben zich verbonden om te leven in nieuwheid des levens. "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn" (Col. 3:1,2). 58)

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen