18 - "DEZE IS MIJN GELIEFDE ZOON"

"DEZE IS MIJN GELIEFDE ZOON"

"Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en Hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb." Mattheus 3:16,17

Toen Jezus vroeg om gedoopt te worden deinsde Johannes daarvoor terug en zei: "Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij?" Met een vaste overtuiging antwoordde Jezus hem vriendelijk: "Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen" (Matth. 3:14,15). Johannes gaf hieraan gehoor en leidde de Heiland naar de plek, waar zij moesten afdalen in de Jordaan, en hij 'begroef' Hem onder het water. "En terstond, toen hij uit het water opklom, zag Jezus de hemelen opengaan en de Geest gelijk een duif op Hem neerdalen" (Marc. 1:10).

De indrukwekkende ervaring van de goddelijke tegenwoordigheid bleef een ogenblik voelbaar in de gehele samenkomst. De mensen stonden stilzwijgend en zagen op Christus. Zijn gedaante baadde in het licht, dat altijd de troon van God omstraalt. Zijn opgeheven gelaat was verheerlijkt, en toonde een uitdrukking, zoals de mensen nog nooit op het gezicht van een mens gezien hadden. En uit de geopende hemel klonk een stem die zei: "Deze is Mijn geliefde Zoon, in Welke Ik een welbehagen heb" (Matth. 3:17).

Het Woord, dat tot Jezus werd gesproken aan de Jordaan "Deze is Mijn geliefde Zoon", omvat de gehele mensheid. God sprak tot Jezus als tot Hem, Die het mensdom vertegenwoordigde. Met al onze ongerechtigheden en zwakheden, worden wij niet als waardeloos gezien en verworpen. "Hij heeft ons begenadigd in de Geliefde" (Efez. 1:6). De heerlijkheid, die rustte op Christus, is een pand voor de liefde van God voor ons. Zijn liefde omgeeft de mens en reikt tot de hoogste hemel. Het licht, dat vanuit de geopende hemelpoorten straalde op het gelaat van onze Ver¬losser zal ook op ons neerdalen als wij om hulp bidden, teneinde de verzoeking te kunnen weerstaan. De stem, Die tot Jezus sprak, zegt tot iedere gelovige ziel:

'Dit is Mijn geliefde kind, waarin Ik een welbehagen heb.' Onze Zaligmaker heeft voor ons de weg geopend, opdat de verst afgedwaalde, de armzaligste, degene die het ergst ver¬drukt en veracht wordt, toegang mag vinden tot de Vader. Allen kunnen een woning ontvangen in de plaatsen, die Jezus is gaan bereiden.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen