19 - UIT WATER EN GEEST GEBOREN

UIT WATER EN GEEST GEBOREN

"Jezus antwoordde: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan." Johannes 3:5

Christus verwees hier naar de doop in het water en de vernieuwing die de Geest van God in het hart bewerkstelligt.

Berouw en belijdenis, geloof en doop zijn de vereiste stappen tot bekering. Als christenen zich onderwerpen aan de plechtigheid van de doopdienst, geeft men daarmee te kennen om trouw te willen zijn aan God. Deze gelofte is hun verbondsgelofte.

Christus heeft de doop gesteld tot een teken van het ingaan in Zijn geestelijk Koninkrijk. Hij heeft de doop gemaakt tot een bevestigende voorwaarde, waar ieder mee moet instemmen, die wenst te worden erkend als gesteld te zijn onder het gezag van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Voordat de mens een tehuis kan vinden in de gemeente, voordat hij de drempel overschrijdt van Gods geestelijk Koninkrijk, moet hij het stempel hebben ontvangen van de goddelijke naam: "de Here onze Gerechtigheid" (Jer. 23:6). Degenen, die gedoopt zijn in de drievoudige naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, verklaren daar¬mee bij het begin van hun christelijk leven in het openbaar, dat zij zich hebben vrijgemaakt van de dienst van satan, en dat zij leden zijn geworden van het Koninklijke gezin: Kinderen van de Koning van de hemel. Zij hebben gehoor gegeven aan het bevel: "Gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Here, en raakt niet aan hetgeen onrein is." Aan hen gaat de belofte in vervulling: "En Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige" (2 Cor. 6:17,18).

Van nu aan zal de gelovige in gedachte houden, dat hij aan God, aan Christus en aan de Heilige Geest, gewijd is. Hij zal alle wereldse verplichtingen ondergeschikt maken aan deze nieuwe verhouding. De verplichtingen, die begrepen zijn in de geestelijke aanvaar¬ding, waartoe men is overgegaan met de doop, zijn wederzijds. Als mensen in volledige gehoorzaamheid hun deel vervullen, hebben zij ook het recht om te bidden: "Maak Gij het bekend, Here, dat Gij God zijt in Israel." Het feit, dat u in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest gedoopt bent, is een verzekering dat - zo u aanspraak wilt maken op Hun hulp - deze machten u zullen bij¬staan in iedere moeilijkheid die zich plotseling voordoet.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen