20 - GEDOOPT IN ZIJN DOOD EN IN ZIJN OPSTANDING

GEDOOPT IN ZIJN DOOD EN IN ZIJN OPSTANDING

"Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?" Romeinen 6:3

Zij, die deel hebben genomen aan de plechtige dienst van de doop, hebben zichzelf verbonden in het streven naar de dingen die boven zijn, in navolging van Christus, Die gezeten is aan de rechterhand van God. Zij hebben zich verbonden om ernstig te werken voor de verlossing van zondaren. God vraagt aan hen, die Zijn Naam hebben aangenomen: "Hoe gebruikt gij de krachten die zijn vrijgekomen door de dood van Mijn Zoon? Doet u al wat u kunt om op te klimmen tot een grotere hoogte in het begrijpen van de geestelijke dingen? Brengt u uw belangstelling en uw handelingen in overeenstemming met de ontzagwekkende eisen der eeuwigheid?"

De doop houdt in dat men zich van de wereld heeft afgekeerd, om in gehoorzaamheid aan Gods wetten te leven. Door de belijdenis is het eigen-ik als het ware afgestorven van het vroegere leven. Het water overdekt de dopeling, en in de tegenwoordigheid van het gehele hemelse heelal wordt het verbond gesloten. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wordt de mens in zijn water¬graf gelegd, begraven met Christus in de doop, en weer uit het water opgericht om het nieuwe leven uit te dragen in trouw aan God. De drie grote Machten in de hemel zijn Getuigen, onzichtbaar, maar tegenwoordig. Nu zijn wij afgestorven van de wereld.

Wij zijn begraven in de gelijkenis van Christus' dood en wij zijn opgericht in de gelijkenis van Zijn opstanding en nu zullen wij een nieuw leven beginnen. Ons leven wordt nu samengebonden met het leven van Christus.

In hoofdstuk 1 van de tweede brief van Petrus wordt ons het werk, dat zich steeds verder ontwikkelt in het christelijke leven voorgesteld. Het gehele hoofdstuk is een zeer belangrijke les. Als de christen streeft naar toename in genade, volgens het plan om genade toe te voegen aan genade, dan heeft God beloofd te werken volgens het plan van vermenigvuldiging. "Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis Gods en van Jezus onze Here" (2 Petr. 1:2). Iedere ziel, die zijn geloof in Christus heeft beleden door de doop, heeft een duidelijk uitgestippeld werk te doen.

Als wij trouw zijn aan onze gelofte, dan wordt ons een deur geopend, die ons in verbinding stelt met de hemel - een deur die geen mens noch een duivels instrument bij machte is te sluiten.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen