07 - KOM ZOALS U BENT

KOM ZOALS U BENT

"Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt kwaad te doen." Jeremia 13:23

Hoewel God niet alle zonden als van een gelijke afmeting beschouwt is er geen enkele ongerechtigheid in Gods oog onbeduidend, hoe onbelangrijk het één of andere kwaad ook in het oog van de mens mag lijken. Het oordeel van de mens is partijdig en onvolmaakt, maar God schat alle dingen zoals zij in werkelijkheid zijn. Een dronkaard wordt door de mensen veracht, en men zegt hem, dat zijn zonde hem buiten de hemel sluit, terwijl trots, zelfzucht, en onreine begeerten maar al te vaak getolereerd worden. Toch zijn dit zonden, die in Gods oog weerzinwekkend zijn. Zij zijn namelijk tegengesteld aan de goedertierenheid van Zijn karakter; aan die onzelfzuchtige liefde, die de sfeer bepaalt van het niet gevallen deel van het heelal. Degene, die vervalt tot één van de grovere zonden, kan zich bewust worden van zijn schande en zijn armzalige toestand, waardoor zijn behoefte aan de genade van Christus toeneemt. Trots is zich echter van geen gewetensnood bewust, en sluit dus het hart voor de inwerking van Christus en voor Zijn oneindige zegeningen, die Hij op aarde is komen brengen.

Indien u uw zondigheid inziet, wacht dan niet met uzelf te verbeteren. Hoevelen zijn er niet, die menen, dat zij niet goed genoeg zijn om tot Christus te gaan. Verwacht u, dat u uzelf kunt verbeteren door uw eigen inspanning en pogingen? Voor ons is er alleen hulp in God. Wij moeten niet wachten tot wij een sterkere overtuiging hebben gekregen, of dat er een betere gelegenheid zou komen, of wachten tot ons gemoed meer geheiligd zou zijn. Wij kunnen voor onszelf niets doen. Wij moeten tot Christus komen precies zoals wij zijn.

Stel niet uit; geef u aan Christus over. Hij alleen kan u, door de macht van Zijn genade, redden uit het verderf. Hij alleen kan uw zedelijke en geestelijke vermogens in gezondheid herstellen. De liefde van God kan uw hart verwarmen en uw verstand hel¬der en rijp doen worden. Uw wil kan zich oprichten en geheiligd worden, wanneer zij onderworpen wordt aan de leiding van Gods Geest. U kunt van uzelf maken wat u zelf kiest. Wanneer u nu in uw leven rechtsomkeert maakt en u het kwaad de rug toe keert, en leert goed te doen, dan zult u voorzeker gelukkig zijn. U zult voorspoedig zijn in uw levensstrijd en u zult opklimmen tot heerlijkheid en eer in het toekomstige leven, dat beter is dan dit leven.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen