08 - EEN PERSOONLIJKE VERGIFFENIS

EEN PERSOONLIJKE VERGIFFENIS

"Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid; delg mijn overtredingen uit, naar uw grote barmhartigheid." Psalm 51:3

Wij moeten niet vergeten, dat allen fouten begaan. Zelfs mannen en vrouwen, die volgelingen van Christus zijn en jaren van ervaring achter zich hebben, dwalen soms. God verwerpt hen echter niet omdat zij fouten hebben gemaakt, maar Hij zal hen het voorrecht van een volgende beproeving schenken, opdat zij steeds beter Zijn bedoelingen met hen leren begrijpen.

Jezus wil graag dat wij tot Hem komen precies zoals wij zijn, zondig, hulpeloos en afhankelijk. Wij mogen met al onze zwakheden, met onze dwaasheid en zondigheid tot Hem komen, en wij mogen aan Zijn voeten neerknielen in berouw. Het allerliefste wil Hij ons met Zijn liefde omvatten, onze wonden verbinden en ons van alle onreinheid reinigen. Op dit punt gaan duizenden de mist in: zij geloven niet dat Jezus hen persoonlijk vergiffenis schenkt. Zij leggen geen beslag op het Woord van God. Het is een voorrecht voor allen die voldoen aan de voorwaarden, dat zij de zekerheid hebben dat vergeving 'om niet' wordt uitgereikt voor iedere zonde. Weg met die achterdocht, dat Gods beloften niet voor u bedoeld zouden zijn! Zij zijn voor iedere berouwvolle overtreder! Sterk¬te en genade heeft Christus beloofd, opdat gedienstige engelen deze zouden brengen aan iedere gelovige ziel. Niemand is zo zondig, dat hij geen sterkte, reinheid en gerechtigheid in Jezus zou vinden, Die voor allen stierf. Hij wacht om hen te ontdoen van hun bevlekte en bezoedelde klederen, om hen de witte klederen der gerechtigheid aan te kunnen trekken. Hij smeekte hen dat zij het leven zouden aangrijpen en niet zouden sterven...

Kunt u zich voorstellen dat, wanneer een arme zondaar er naar verlangt terug te keren en zijn zonden na te laten, de Here God hem streng afwijst wanneer hij in berouw aan Zijn voeten neergeknield is? Weg met zulke gedachten! Niets kan meer schade aan uw eigen ziel aanrichten, dan zulk een opvatting over onze hemelse Vader te koesteren... "Kom, met uw ganse hart tot Jezus, en gij kunt aanspraak maken op Zijn zegen."

Hij, Die door Zijn leven te geven verzoening voor de mens deed en de mens voorzag in een oneindig kostbare schat van morele kracht, zal niet in gebreke blijven deze kracht tot hun heil aan te wen¬den.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen