25 - ONS KRUIS OPNEMEN

ONS KRUIS OPNEMEN

"Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij." Lucas 9:23

Het fundament van het verlossingsplan werd gelegd door offerande. Jezus verliet de Koninklijke hoven en werd arm, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Allen, die deel hebben aan deze verlossing, daar zij gekocht zijn tegen zulk een oneindig Offer zullen de Zoon van God, als het ware Voorbeeld volgen. Christus was en is, de voornaamste Hoeksteen; en op dit fundament moeten wij bouwen. Ieder moet de geest van zelfverloochening en van zelfopoffering bezitten. Het leven van Christus op aarde was onzelfzuchtig; het kenmerkte zich door nederigheid en offerbereidheid. Zullen nu de mensen, die deelhebben aan de grote verlossing, waartoe Jezus vanuit de hemel kwam om hen aan te bieden, weigeren hun Heer te volgen en deel te hebben aan Zijn zelfverloochening en Zijn Offer?... Is de dienstknecht méér dan zijn Here?

Toen Jezus zei tot Zijn discipelen: "Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij" (Matth. 16:24). Ik volg het pad van zelfverloochening. Ik eis alleen van u, dat u Mij navolgt in hetgeen Ik u tot een voorbeeld gesteld heb, door Mijn eigen leven aan u te tonen.

Wanneer men Christus wil volgen, dan is het onvermijdelijk dat zelfverloochening en het dragen van het kruis, het levenspad zullen kenmerken. Het kruis staat namelijk voor alles wat de natuurlijke genegeneden en de wil kruist, d.w.z. het kruis staat haaks op onze natuurlijke genegenheden en onze natuurlijke wil.

Jezus is ons Voorbeeld. Indien Hij Zijn vernedering en Zijn lijden opzij zou zetten, en zou uitroepen: "Zo iemand achter Mij wil komen, laat hem zijn eigen genoegen zoeken, en zich verheugen in de wereld, en hij zal Mijn discipel zijn", dan zou de menigte Hem geloven en Hem navolgen. Maar Jezus zal tot ons komen in geen ander karakter dan het karakter van de zachtmoedige en de gekruisigde. Indien wij met Hem in de hemel willen zijn, dan moeten wij een leven openbaren zoals Hij ook geleefd heeft.

Laten wij de Heiland volgen in Zijn eenvoud en Zijn zelfverloochening. Laten wij de Man van Golgotha verhogen door onze woorden en door een heilig leven.

Voor allen, die het kruis opheffen en het dragen achter Christus, is dit een pand van de kroon der onsterfelijkheid die zij zullen ontvangen.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen