26 - GOEDE GEWOONTEN ONTWIKKELEN

GOEDE GEWOONTEN ONTWIKKELEN

"Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik Uw woord onderhoude." Psalm 119:101

Wij naderen het einde der tijden, en daarom is het nodig, dat wij ons niet de smaak van de wereld en haar gebruiken eigen ma¬ken, maar dat wij aan Gods Geest beantwoorden, door na te gaan wat de Schrift zegt om dan te wandelen overeenkomstig het licht dat God ons gegeven heeft.

De jeugd is bezig zich gewoonten te vormen, die in negen van de tien gevallen beslissen over hun toekomst. De invloed van het gezelschap waar zij mee omgaan, de verbintenissen die zij aangaan, en de beginselen die zij aannemen, zullen zij hun gehele leven met zich mee dragen.

Onze gewoonten zullen ons 'voor tijd en eeuwigheid' vormen. Uit het leven van hen, die zich juiste gewoonten vormen, en die ge¬trouw zijn in de beoefening van iedere plicht, zullen stralen uitgaan, die het pad van anderen verlichten.

Het is in het geheel niet nodig om 'babies in het geloof' te blijven. De geest dient zich steeds te oefenen in het naspeuren van geestelijke dingen. Alleen bidden is niet genoeg om zich volledig te kunnen ontwikkelen tot 'volwassene in het geloof'. U moet uw geest gewennen om zich te concentreren op geestelijke dingen. Oefening sterkt de geest. Velen belijden christenen te zijn, maar hebben hun geest slechts gedeeltelijk onder Gods leiding gesteld en dreigen daarom beide werelden te verliezen. Half christen zijn en half de wereld toebehoren betekent dat u voor een honderdste deel een christen en voor de rest werelds bent.

Het verstand moet opgevoed en onder strenge discipline worden gebracht, ten¬einde de reinheid te leren liefhebben. Men moet de liefde tot geestelijke dingen aanmoedigen, ja, zeker moet men zich daartoe aansporen als men wil opwassen in genade en in ken¬nis van de waarheid. De wil moet in de juiste richting worden gebogen. Men dient te zeggen: 'Ik wil met mijn gehele hart een christen zijn. Ik wil de lengte, de breedte, de hoogte, en de diepte van de volmaakte liefde leren kennen.' Luister naar het Woord van Je¬zus: "Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden" (Matth. 5:6).

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen