27 - NIET BESCHAAMD OM CHRISTUS

NIET BESCHAAMD OM CHRISTUS

"Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder, die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek." Romeinen 1:16 (SV)

Velen onder de jongeren bezitten niet de geest van Jezus. De liefde van God is niet in hun hart, en daarom voeren de natuurlijke driften de boventoon in plaats van de Geest van God en de verlossing.

Zij, die in waarheid het geloof van Jezus bezitten, zullen zich niet schamen en zullen ook niet bevreesd zijn het kruis te dragen voor het aangezicht van hen, die meer ervaring hebben dan zij. Als zij in ernst verlangen oprecht te leven, zullen zij van oudere christenen alle hulp vragen, die zij van hen kunnen verkrijgen en zij zullen deze ontvangen. Zij zullen blij zijn door hen te worden bijgestaan. Harten die verwarmd zijn door de liefde voor God, zullen niet gehinderd worden door onbelangrijke dingen die voorkomen op de weg van het christelijke leven. Zij zullen dan uitspreken wat de Geest van God in hen gewerkt heeft. Zij zullen het uitzingen, zij zullen het doen horen in hun gebeden. Het is door gebrek aan geloof, door gebrek aan een geheiligd leven, dat jongeren terughoudend zijn. Hun leven veroordeelt hen. Zij weten, dat zij niet leven zoals christenen behoren te leven, daarom hebben zij geen vertrouwen in God, noch in de gemeente.

Wij moeten spreken van de barmhartigheid en de goedertierenheid van God en van de onmetelijke diepten van de liefde van de Verlosser. Onze woorden moeten woorden zijn van lof en dankzegging. Uit onze gesprekken zal blijken of de geest en het hart vervuld zijn van de liefde van God. Het is niet moeilijk om datgene uit te dragen waaraan wij in ons eigen geestelijke leven hebben deelgekregen.

Schaam u nooit vanwege uw geloof. Sta nooit aan de kant van de vijand. "Gij zijt het licht der wereld" (Matth. 5:14). Uw geloof moet geopenbaard worden als een kostbare waarheid, die allen moeten bezitten wanneer zij gered willen worden... Wij moeten de strijd om het geloof aangaan, en moeten standvastig en volhardend onze geest altijd gericht houden op het werk van de Here" (1 Cor. 15:5¬8).

De onbewuste invloed van een eenvoudig heilig leven is de meest overtuigende preek die gehouden kan worden ten gunste van het christendom. Argumenten kunnen nog zo overtuigend zijn, maar des ondanks wekken zij vaak tegenstand op. Een godvruchtig voorbeeld heeft echter een kracht die niet geheel weerstaan kan worden.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen