28 - DE JUISTE OEFENING VAN DE WIL

DE JUISTE OEFENING VAN DE WIL

"Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt." Filippenzen 2:13

Gods belofte is: "En Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart" (Jer. 29:13). Het gehele hart moet aan God onderworpen worden, anders kan er geen verandering in ons plaatsvinden, waardoor in ons het Beeld van God hersteld kan worden.

Zuiver godsdienst heeft te maken met de wil. De wil is de heersende macht in de natuur van de mens, waaraan al de andere vermogens onderworpen zijn. De wil is geen wens of neiging maar de beslissende kracht die in de mensen werkt en de mens tot gehoorzaamheid aan God of tot ongehoorzaamheid brengt.

De Heiland zegt: "Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn" (Luc. 14:33). Alles wat het hart van God afbrengt, moet opgegeven worden. Voor velen is de Mammon hun afgod: Liefde voor geld, het verlangen naar rijkdom is de gouden ketting die hen aan satan bindt. Bij anderen is de afgod hun reputatie en wereldse eer. Voor weer anderen is het een leven van gemakzucht en vrijheid van verantwoordelijkheden. Maar deze slavenbanden moeten verbroken worden. We kunnen niet voor de helft aan God toebehoren en voor de andere helft de wereld. We zullen ons geheel aan God moeten geven anders zijn we niet Gods kinderen. Het ver¬langen naar goede werken en heiligheid is goed maar als het hierbij blijft dan houdt het in feite niets in. Velen zullen verloren gaan met de hoop en het verlangen om een christen te worden. Ze komen er helaas niet toe om hun wil aan God te onderwerpen. Ze kiezen er niet voor om een christen te zijn.

De Here redt ons niet groepsgewijs. We moeten ieder individueel een keuze maken. We moeten ieder voor zich aanspraak maken op de genade van God. Iemand kan niet voor een ander beslissen welke richting hij moet volgen. Het is voor iedereen mogelijk om een zuiver en edelmoedig leven, een leven van overwinning over eetlust en andere lusten te hebben, en wel door zijn zwakke onstandvastige, menselijke wil te verenigen met Die van de almachtige, standvastige wil van God.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen