24 - VERANDERD DOOR AANSCHOUWING

VERANDERD DOOR AANSCHOUWING

"En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar het¬zelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is." 2 Corinthiers 3:18

Als de geest zich richt op Christus, wordt het karakter gevormd naar de goddelijke gelijkenis. De gedachten worden doortrokken van een besef van Zijn goedheid en liefde. Wij aanschouwen Zijn karakter, en zo neemt Hij in al onze gedachten een plaats in. Zijn liefde omsluit ons. Wanneer wij een ogenblik in de stralende middagzon staren, en wij onze ogen er van afwenden, dan zal het beeld van de zon, in alles wat wij zien, voor ons gezicht verschijnen. Zo is het ook als wij Jezus aanschouwen; dan zal ieder ding waar wij naar kijken, Zijn beeld weerkaatsen: de Zon der Gerechtigheid. Wij kunnen niets anders meer zien, noch over iets anders spreken. Zijn beeld is geprent in het oog van de ziel en ontroert ieder deel van ons dagelijks leven, terwijl onze gehele aard daardoor verzacht en aan Hem onderworpen wordt. Door aanschouwing worden wij gevormd naar de goddelijke gelijkenis, ja, naar het beeld van Christus. Aan allen, met wie wij samenwerken, weerkaatsen wij de glanzende en vrolijke stralen van Zijn gerechtigheid. Wij worden veranderd in ons karakter. Het hart, de ziel, en de geest, geven stralen af door de weerkaatsing die van Hem - Die ons lief had en voor wie Hij Zichzelf gaf - uitgaat.

Jezus Christus is alles voor ons: De eerste, de laatste, de bes¬te in alles. Jezus Christus, Zijn Geest en Karakter geeft aan alles kleur. Het is de schering en de inslag, het stramien van ons gehele wezen. De woorden van Christus zijn Geest en zijn Leven... Zo zullen wij dan niet meer onze gedachten op onszelf richten; wij zijn het niet die leven, maar Christus leeft in ons, en Hij is de hoop der heerlijkheid. Het eigen ik is nu dood, maar Christus is een levende Heiland.

Als wij onze geest op Christus gericht houden, zal Zijn Geest op ons komen als 'de regen, de spade en de vroege regen op de aarde.' (Hosea 6:3). Als 'de Zon der Gerechtigheid' zal Hij over ons opgaan 'met genezing onder Zijn Vleugelen' (Mal. 4:2). Wij zullen groeien als 'de lelie'. Wij zullen herleven als 'de tarwekorrel' en opwassen als 'de wijnrank' (Hosea 14:8). Steun voortdurend op Christus als uw persoonlijke Verlosser. Wij zullen in Hem opwassen, Die ons Hoofd is in alle dingen."ONS KRUIS OPNEMEN

"Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij." Lucas 9:23

Het fundament van het verlossingsplan werd gelegd door offerande. Jezus verliet de Koninklijke hoven en werd arm, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Allen, die deel hebben aan deze verlossing, daar zij gekocht zijn tegen zulk een oneindig Offer zullen de Zoon van God, als het ware Voorbeeld volgen. Christus was en is, de voornaamste Hoeksteen; en op dit fundament moeten wij bouwen. Ieder moet de geest van zelfverloochening en van zelfopoffering bezitten. Het leven van Christus op aarde was onzelfzuchtig; het kenmerkte zich door nederigheid en offerbereidheid. Zullen nu de mensen, die deelhebben aan de grote verlossing, waartoe Jezus vanuit de hemel kwam om hen aan te bieden, weigeren hun Heer te volgen en deel te hebben aan Zijn zelfverloochening en Zijn Offer?... Is de dienstknecht méér dan zijn Here?

Toen Jezus zei tot Zijn discipelen: "Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij" (Matth. 16:24). Ik volg het pad van zelfverloochening. Ik eis alleen van u, dat u Mij navolgt in hetgeen Ik u tot een voorbeeld gesteld heb, door Mijn eigen leven aan u te tonen.

Wanneer men Christus wil volgen, dan is het onvermijdelijk dat zelfverloochening en het dragen van het kruis, het levenspad zullen kenmerken. Het kruis staat namelijk voor alles wat de natuurlijke genegeneden en de wil kruist, d.w.z. het kruis staat haaks op onze natuurlijke genegenheden en onze natuurlijke wil.

Jezus is ons Voorbeeld. Indien Hij Zijn vernedering en Zijn lijden opzij zou zetten, en zou uitroepen: "Zo iemand achter Mij wil komen, laat hem zijn eigen genoegen zoeken, en zich verheugen in de wereld, en hij zal Mijn discipel zijn", dan zou de menigte Hem geloven en Hem navolgen. Maar Jezus zal tot ons komen in geen ander karakter dan het karakter van de zachtmoedige en de gekruisigde. Indien wij met Hem in de hemel willen zijn, dan moeten wij een leven openbaren zoals Hij ook geleefd heeft.

Laten wij de Heiland volgen in Zijn eenvoud en Zijn zelfverloochening. Laten wij de Man van Golgotha verhogen door onze woorden en door een heilig leven.

Voor allen, die het kruis opheffen en het dragen achter Christus, is dit een pand van de kroon der onsterfelijkheid die zij zullen ontvangen.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen