30 - LAAT U NIET ONTMOEDIGEN!

LAAT U NIET ONTMOEDIGEN!

"Heb ik het u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here uw God, is met u, overal waar gij gaat." Jozua 1:9

Toen de tijd in 1844 voorbij was gegaan, waren een aantal broeders en zusters in een bijeenkomst vergaderd. Zij waren allen zeer bedroefd, want de teleurstelling was zeer groot. De Here was nog niet teruggekomen. Op dat ogenblik kwam er een man binnen, die riep: "Broeders, vat moed in de Here; vat moed in de Here!" Dit riep hij steeds weer, totdat alle gezichten straalden en iedere stem zich verhief om God te prijzen. Vandaag, zeg ik tot iedere werker voor de Meester: "Vat moed in de Here!"

Sommige mensen zien altijd op de verkeerde en ontmoedigende dingen en zo komt de moedeloosheid over hen. Zij vergeten, dat de hemelse wereld in afwachting is om van hen goede 'werktuigen' te maken, die een zegen voor de wereld zullen zijn en waardoor zij kunnen tonen dat de Here Jezus een onuitputtelijke Schatkamer is, waaruit de mensen kracht en moed kunnen putten. Men hoeft niet wanhopig en angstig te zijn. De tijd zal nooit komen, dat de schaduw van satan niet dwars over ons pad valt ... Op die wijze probeert de vijand het licht te verbergen dat schijnt van de Zon der Gerechtigheid. Maar ons geloof moet door de schaduw heen breken.

Hoop en moed zijn noodzakelijk voor een volmaakte dienst aan God. Deze eigenschappen zijn vruchten van het geloof. Wanhoop is zondig en onredelijk. God is in staat en is gewillig Zijn kracht 'overvloedig' uit te storten op Zijn dienstknechten die, in beproeving en verdrukking, hieraan behoefte hebben.

Voor hen die ontmoedigd zijn, bestaat een zeker geneesmiddel, namelijk geloof, gebed en arbeid. Geloof en werk zullen een zekerheid en een voldoening verschaffen die met de dag zal toenemen. In de donkerste dagen, als de verschijnselen het meest afschrikwekkend zullen zijn, vrees dan niet. Heb vertrouwen in God!

Christus faalde niet en liet de moed nooit zakken. Zijn navolgers zullen eenzelfde geloof tonen dat zich eveneens zal kenmerken door volharding. Zij moeten niet wanhopen, maar volledig vervuld zijn met hoop. Christus heeft hen met de gouden keten van Zijn onmetelijke liefde gebonden aan Gods troon.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen