31 - EEN LEVENSVERZEKERINGSPOLIS VOOR U

EEN LEVENSVERZEKERINGSPOLIS VOOR U

"Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen." 2 Petrus 1 :10

In de raad van de hemel, was voorzien, dat de mensen - hoewel zij overtreders waren - niet zouden omkomen in hun ongehoorzaamheid, maar, dat zij door het geloof in Christus als hun Plaatsvervanger en hun Zekerheid, de uitverkorenen van God mochten worden, voorbeschikt tot aanneming van kinderen door Jezus Christus voor de Here Zelf volgens het welbehagen van Zijn wil. God wil, dat alle mensen gered worden, want hierin heeft Hij ruimschoots voorzien doordat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, als losprijs voor de mensen. Zij, die vergaan, zullen vergaan omdat zij weigeren als Gods kinderen te worden aangenomen door Christus Jezus.

Er bestaat in Gods woord niet zoiets als een onvoorwaardelijke uitverkiezing d.w.z. dat wanneer men eenmaal in de genade aangenomen is, men voor altijd in de genade zal blijven (één keer gered, altijd gered). In 2 Petrus 2 wordt het onder¬werp eenvoudig en duidelijk verklaard. Na een verhaal over enige mensen die een slechte weg volgden, wordt de uitleg gegeven: "Welke de rechte weg hebben verlaten, om de weg te volgen van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad" (2 Petr. 2:15). Hier is een groep mensen, waarvoor Petrus waarschuwt: "Want het ware hun beter, dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij die gekend hebbende, zich afkeren van het heilig gebod, dat hun overgeleverd was" (2 Petr. 2:21).

Kennis van de waarheid moet ontvangen worden door hen die gered zijn. Het houden van Gods geboden is het eeuwige leven voor wie de waarheid hebben ontvangen. De Schrift doet ons duidelijk verstaan, dat zij, die eenmaal de weg des levens hebben gekend en zich hebben verblijd in de waarheid, in het gevaar verkeren verleid te worden door afval om zo verloren te gaan. Daarom is het beslist nodig zich dagelijks tot God te bekeren.

Al degenen, die proberen de leer van de uitverkiezing (d.i. één keer gered, altijd gered) te ondersteunen doen dit in strijd met het duidelijk Woord: "Zo spreekt de Here."

Het hangt van de besluiten af die u in uw leven maakt, of u wel of niet de voorrechten zult zeker stellen die worden geschonken aan degenen, die als de uitverkorenen van God, een polis ontvangen van de verzekering op het eeuwige leven.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen