04 - DE ZONEN EN DOCHTERS VAN GOD

DE ZONEN EN DOCHTERS VAN GOD

"Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven." Johannes 1:12

Het is door het geloof in Jezus Christus, dat de waarheid in het hart wordt aanvaard, waardoor de mens wordt gelouterd en gereinigd. Nu heeft hij een blijvend beginsel in het hart, dat hem in staat stelt verzoeking te overwinnen. "Een ieder die in Hem blijft, die zondigt niet" (1 Joh. 3:6). God heeft het vermogen de mens die in Christus is, en die verzocht wordt, staande te houden.

Een belijdenis van godzaligheid alleen is waardeloos. Hij, die in Christus blijft is een christen. Tenzij de mens de gezindheid van God krijgt, zal iedere poging om zichzelf te louteren nutteloos zijn, want het is onmogelijk voor de mens zich te verheffen, behalve door de kennis van God.

De vraag, die u uzelf zou moeten stellen, is deze: 'Ben ik een christen?' Een christen zijn betekent veel meer dan velen er onder verstaan. Het betekent meer dan dat uw naam in het kerkregister is ingeschreven. Het betekent, dat u met Christus verenigd bent. Het betekent, dat men in eenvoudig geloof, een onwankelbaar vertrouwen in God heeft. Het betekent een kinderlijk vertrouwen hebben in de hemelse Vader door de Naam en de verdienste van Zijn dierbare Zoon. Houdt u uit liefde de geboden, om¬dat de geboden de voorschriften van God zijn - het afschrift van Zijn karakter? Gelooft u dat zij evenmin veranderd kunnen worden als het karakter van God zelf? Heeft u de wet van God lief en eerbiedigt u haar?

Als zonen en dochters van God moeten christenen er naar streven het hoogste ideaal dat hun is voorgesteld in het evangelie, te bereiken. Zij moeten met niet minder dan het volmaakte tevreden zijn.

Aan hen, die Hem aannemen, schenkt hij macht om kinderen van God te worden, opdat God hen tenslotte kan ontvangen als de Zijnen, opdat zij met Hem zullen zijn in de eeuwigheid. Indien zij gedurende dit leven getrouw aan God zijn, zullen zij "Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn" (Openb. 22:4). Waarin bestaat het hemels geluk anders, dan God te zien? Welke grotere blijdschap kan de zondaar die door de genade van Christus gered is, overkomen, dan het aangezicht van God te aanschouwen Hem te kennen als Vader?Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen