02 - EEN OPRECHTE BELIJDENIS IS ESSENTIEL

EEN OPRECHTE BELIJDENIS IS ESSENTIEL

"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." 1 Johannes 1:9

De apostel zegt: "Belijdt elkander de misdaden en bidt voor elkander opdat gij gezond wordt" (Jac. 5:16). Belijdt uw verkeerdheden aan God, Die ze alleen kan vergeven en belijdt uw fouten aan elkaar. Wanneer u uw vriend of uw naaste beledigd hebt, moet u deze verkeerdheid belijden. Het is de plicht van de andere partij om u gul te ver¬ge¬ven. U moet aan God vergiffenis vragen, want de broeder, die u leed hebt aangedaan, is het eigendom van God en door hem leed aan te doen, heeft u tegen de Schepper gezondigd.

Ware belijdenis heeft altijd een bijzonder karakter en erkent fouten bij name. Deze kunnen van zulk een aard zijn, dat zij uitsluitend voor God geopenbaard mogen worden. Misschien zijn het ver¬keerde handelingen, die zouden moeten worden beleden aan personen, die er leed door hebben ondervonden; ze kunnen ook 'van openbare aard' zijn en moeten dan in het openbaar worden beleden. Elke belijdenis moet zeer duidelijk om¬schreven worden en moet ter zake zijn. Men moet de zonden belijden waaraan men schuldig is.

Zeer vele bekentenissen, zouden nooit moeten worden uitgesproken voor de oren van sterfelijke mensen, want de gevolgen hiervan kunnen door het beperkt oordeel van beperkte wezens niet worden overzien.

God zal meer verheerlijkt worden, als wij het geheim, dat het gevolg is van een ingeboren verderf van het hart, aan Jezus alleen belijden, dan dat wij deze verborgenheden zouden openbaren aan onvolmaakte dwalende mensen, die niet kunnen oordelen in gerechtigheid, tenzij hun hart voortdurend doordrongen is van Gods Geest. Neem geen mensen in vertrouwen over bepaalde dingen, die God alleen zou mogen vernemen.

Belijdenis wil zeggen: Wij storten ons diepste wezen voor God uit. Deze vindt haar weg tot de God van het oneindige medelijden.

Onze fouten en tekortkomingen kunnen als bergen voor ons oprijzen; maar als we ons hart verootmoedigen en ze belijden en vertrouwen op de verdiensten van een gekruisigde en opgestane Heiland, zal God ons vergeven en Hij zal ons reinigen van alle ongerechtigheid. Verlang de volledige genade van Christus te mogen ontvangen. Laat uw hart vervuld zijn van een diep verlangen naar Zijn gerechtigheid.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen