01 - WARE DROEFHEID OVER DE ZONDE

WARE DROEFHEID OVER DE ZONDE

"Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren!" Handelingen 3:19 (SV)

De voorwaarden voor het verkrijgen van genade bij God zijn eenvoudig, rechtvaardig en redelijk. De Here eist niet van ons dat wij een pijnlijk werk zouden doen, opdat wij vergiffenis van zonde zouden kunnen ontvangen. Ons wordt niet opgelegd om lange ver¬moeiende pelgrimstochten te maken, of smartelijke boetedoeningen te volbrengen om onze ziel aan te bevelen bij de God des hemels, of om te boeten voor onze overtreding. Hij die zijn zonde belijdt en nalaat, die zal genade ontvangen.

Berouw hebben sluit in, dat men verdriet heeft over de zonde en dat men zich hiervan afwendt. Wij zullen de zonde niet nalaten voordat wij er de zondigheid van hebben ingezien. Eerst als wij in ons hart er een afkeer van hebben, zal er een werkelijke verandering in ons leven plaatsvinden.

Een straal van de heerlijkheid van God, een glimp van de reinheid van Christus, die doordringt tot in de ziel, maakt dat iedere vlek en bezoedeling zich pijnlijk duidelijk openbaart en de misvorming en de gebreken van het menselijk karakter blootlegt. Dit licht legt de ongeheiligde begeerten bloot; de ontrouw van het hart, en de onreinheid van lippen. De oneerlijke handelingen waardoor de wet van God nietig werd gemaakt, worden hem voor ogen gesteld, en zijn geest is verslagen en bedroefd onder de invloed van Gods Geest, Die zijn binnenste onderzoekt.

De tranen van berouw zijn slechts regendruppels die aan de zonneschijn van de heiligheid voorafgaan. Deze droefheid kondigt een blijdschap aan, die een levende bron wordt in het hart. "Alleen, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Here uw God hebt overtreden... gij zijt niet gehoorzaam geweest aan Mijn stem", spreekt de Here. "Zo zal ik Mijn toorn op ulieden niet doen vallen, want Ik ben goedertieren," spreekt de Here. (Jer. 3:13,1,2). "Voor de treurigen van Zion" heeft Hij beschikt: "sieraad voor as, vreugde-olie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest" (Jes. 61:3).Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen