12 - ZEGENINGEN VOOR EEN NEDERIG MENS

ZEGENINGEN VOOR EEN NEDERIG MENS

"En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengeaan." Mattheus 18:2,3

De hulpeloze zondaar moet zich stevig aan Christus vasthouden als zijn enige hoop. Wanneer hij Hem voor één moment loslaat, brengt dat zijn eigen leven en dat van anderen in gevaar. We zijn alleen veilig wanneer we een levend geloof beoefenen. Het begaan van welke zonde dan ook, of het nalaten van welke plicht dan ook, thuis of daarbuiten, zal dit geloof verderven en de verbinding tussen God en de mens verbreken.

Er is niets méér beledigend voor God dan een zelfvoldane geest. We vinden in het leven van Petrus een droevige les. Dit zou een waarschuwing moeten zijn voor alle belijdende christenen. De Heiland heeft hem nog getrouw gewaarschuwd voor het komende gevaar, maar zelfvoldaan en aanmatigend als hij was, beleed hij zijn constante trouw en ijver, en verkondigde dat hij bereid was om zijn Meester te volgen tot in de gevangenis, ja tot de dood toe. De test voor Petrus kwam toen de storm over de discipelen losbarstte door de vernedering van hun Leider. Vol verdriet zijn de geïnspireerde woorden neergeschreven: "Toen lieten de discipelen Hem alleen en vluchtten" (Matth. 26:56). De vurige, ijverige, zelfvoldane Petrus verloochende herhaal¬de keren zijn Heer. Nadien had hij intens berouw. Dit voorbeeld zou ons allen moeten waarschuwen voor zelfvoldaanheid en eigengerechtigheid.

Degenen die zichzelf nederig als een kind opstellen, zijn diegenen die door God beleerd worden. God is niet afhankelijk van iemands talent; Hij is immers de Bron van alle volmaakte gaven. De nederigste mens, als hij God liefheeft en eert, zal de hemelse gaven bezitten. De Here kan zo'n mens gebruiken, omdat hij zich niet zal richten naar zijn eigen maatstaven. Hij zal met vrees en beven zich ervoor inzetten om het patroon niet te bederven. Zijn leven is een afbeelding van het leven van Christus.

Wanneer we de geest van Christus willen bezitten moeten we voortdurend zachtmoedigheid en nederigheid koesteren.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen