11 - ER IS EEN VERANDERING VAN HART NODIG

ER IS EEN VERANDERING VAN HART NODIG

"Jezus antwoordde en zeide tot hem: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien." Johannes 3:3<%0>

Nicodemus bekleedde een hoge vertrouwenspositie temidden van de joodse natie. Met anderen, was hij getroffen door de leer van Jezus. De lessen, die kwamen van de lippen van de Verlosser had¬den grote indruk op hem gemaakt, en hij verlangde meer van zulke wonderbaarlijke waarheden te leren kennen.

Nicodemus was tot de Here gekomen met de gedachte een gesprek met Hem te hebben, maar Jezus legde dadelijk de grondbeginselen van de waarheid voor hem bloot. Hij zei tegen Nicodemus: "U hebt niet zozeer theoretische kennis nodig als wel een geestelijke herschepping. Het is niet nodig voor u, dat aan uw nieuwsgierigheid wordt voldaan, maar veeleer dat u een nieuw hart ontvangt. U zult een nieuw leven van omhoog moeten ontvangen, voordat u hemelse dingen kunt verstaan."

De verandering van hart, die wordt voorgesteld door de wedergeboorte kan alleen tot stand worden gebracht door de werking van de Heilige Geest. Trots en eigenliefde weerstaan de Geest van God. Iedere natuurlijke neiging van de ziel verzet zich tegen deze verandering, die zou moeten geschieden om de zelfbewustheid en trots om te buigen gelijk aan de zachtmoedigheid van Christus. Maar, als wij zouden willen gaan op het pad dat leidt naar het eeuwige leven, dan moeten wij niet luisteren naar wat de zelfzucht ons influistert. Wij moeten dan in ootmoed en nederigheid onze hemelse Vader smeken: "Schep in mij een rein hart, o, God, en vernieuw een vaste geest in mij" (Ps. 51:10). Indien wij goddelijk licht ontvangen en als wij samenwerken met hemelse wezens dan zijn wij 'wedergeboren'; bevrijd van de verderfelijke invloed van de zonde, door de macht van Christus.

De machtige kracht van de Heilige Geest bewerkt een totale verandering in het karakter van de mens, en maakt hem tot een nieuwe schepping in Christus Jezus.

Nu drukken de woorden en de handelingen de liefde van de Verlosser uit. Er is geen streven meer naar de hoogste plaats. De mens heeft afstand gedaan van het eigen ik. De Naam van Jezus staat geschreven op al wat hij zegt of doet.

Is dit niet de vernieuwing van de mens, het grootste wonder dat kan worden volbracht? Wat kan een mens niet tot stand brengen als hij door het geloof de goddelijke macht aangrijpt?

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen