22 - WANNEER EEN HERDOOP GEWENST IS

WANNEER EEN HERDOOP GEWENST IS

"En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam." Handelingen 22:16

In deze tijd zijn er velen, die zonder het te beseffen één van de voorschriften van Gods wet hebben overtreden. Wanneer nu het ver¬stand verlicht is, en de eis van het vierde gebod helder en duidelijk aan het geweten voorgehouden wordt, dan zien ze in, dat zij zondaren zijn voor Gods aangezicht. "Zonde is overtreding der wet, zonde is ongerechtigheid. Wie in één punt struikelt, is schuldig aan allen" (1 Joh. 3:4; Jac. 2:10).

De oprechte zoeker naar waarheid zal zijn onwetendheid op dit punt van de wet niet als een verontschuldiging van de overtreding aan¬voeren. Het licht was immers binnen zijn bereik. Het Woord van God is duidelijk, en Christus heeft de mens opgedragen de Schriften na te speuren. De mens eerbiedigt dan Gods wet als hei¬lig, rechtvaardig en goed, en hij heeft berouw en belijdt zijn overtredingen. Door het geloof doet hij een beroep op het verzoenend bloed van Christus en hij grijpt de belofte aan van vergiffenis. Nu bevredigt zijn vorige doop hem niet meer. Hij heeft ingezien dat hij een zondaar is en die door de wet van God wordt veroordeeld. Hij heeft opnieuw een 'afsterven van zonde' ervaren, en verlangt daarom weer met Christus te worden begraven in de doop om te mogen opstaan in de nieuwheid des levens...

Ieder mens moet in de vreze Gods aangaande dit onderwerp, nauwgezet zijn houding bepalen. De taak om iemand iets op te leggen komt niemand anders dan God toe. Geef God alleen de gelegenheid om door Zijn Heilige Geest op het verstand in te werken, zodat die persoon volkomen overtuigd en bemoedigd zal worden om zijn schreden voorwaarts te zetten. De herdoop is een handeling, die men moet zien als een groot voorrecht en een zegen. Allen die herdoopt zijn en het juiste inzicht in dit onderwerp hebben, zullen dit ook zo ervaren.

Het is een voorrecht en ook de plicht van ieder christen een rijke en overvloedige ervaring in de dingen van God te verkrijgen. "Ik ben het licht der wereld", zei Jezus. "Wie Mij navolgt, zal niet in duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben" (Joh. 8:12). Iedere stap in het geloof en in gehoorzaamheid gedaan, brengt de ziel in nauwer verband met het Licht der wereld, in Wie in het geheel geen duisternis is.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen