13 - GEBOREN UIT HET WOORD

GEBOREN UIT HET WOORD

"Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." 1 Petrus 1:23(SV)

De verandering van het hart, waardoor wij kinderen van God worden, wordt in de Bijbel vergeleken met de geboorte van een kind. Het wordt ook wel vergeleken met het ontkiemen van het goede zaad, dat door de landman gezaaid werd... Zo worden er beelden uit het dagelijkse leven of uit de natuur gebruikt om de verborgen waarheden van het geestelijke leven beter te kunnen begrijpen. Alle kennis en alle kundigheid van de mens is niet bij machte leven te scheppen in het geringste voorwerp in de natuur. Alleen het leven dat God Zelf schenkt, zorgt ervoor dat zowel plant als dier kan leven. Evenzo wordt alleen door het leven uit God geestelijk leven in de harten van de mensen gewekt.

Wanneer de waarheid een blijvend beginsel wordt in het leven, dan is de ziel wedergeboren; niet uit verderfelijk zaad, maar uit onverderfelijk zaad, door het Woord van God, dat leeft en eeuwig blijft. De nieuwe geboorte is het gevolg daarvan, dat Christus wordt ontvangen in het hart als het Woord van God. Dan zal de Heilige Geest goddelijke waarheden in het hart griffen, nieuwe begrippen doen ontwaken en krachten die tot zover nog sliepen, opwekken om samen te werken met God. Christus was Degene, Die de waarheid aan de wereld openbaarde. Door Hem werd het onverderfelijke zaad - het Woord van God - gezaaid in de harten van de mensen.

Het Woord doet de natuurlijke aardse aanleg teniet en schenkt een nieuw leven in Christus Jezus. De Heilige Geest komt tot de ziel als een Trooster. Door de vernieuwende werking van Zijn genade wordt de gelijkenis van God gezien in Zijn navolgers. Zij worden een nieuw schepsel. Liefde stelt zich op de plaats waar haat was en het hart wordt naar het goddelijk Voorbeeld gelijk gemaakt.

Van nu af aan bent u niet meer van uzelf; u bent gekocht voor een prijs. "Wetende, dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt... maar door het dierbaar bloed van Christus" (1 Petrus 1:18,19). Door deze eenvoudige daad van in God te geloven, heeft de Heilige Geest een nieuw leven in uw hart gewekt. U bent geboren als een kind te midden van Gods gezin en Hij heeft u lief zoals Hij Zijn Zoon liefheeft.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen