14 - SPIJZE VOOR DE ZIEL

SPIJZE VOOR DE ZIEL

"En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods." Lucas 4:4 (SV)

Het Woord van God moet ons geestelijk voedsel zijn. 55) Het leven van Christus dat de wereld leven geeft is in Zijn Woord. Door dit Woord genas Jezus ziekten en wierp Hij duivelen uit, door Zijn Woord stilde Hij de zee en wekte Hij de doden op...

Evenals ons lichamelijk leven onderhouden wordt door voedsel, zo wordt ons geestelijk leven onderhouden door het Woord van God. Iedere ziel moet leven voor zichzelf ontvangen uit Gods Woord. Evenals wij moeten eten, ieder voor zichzelf om in leven te blijven, zo moeten wij ook ieder voor zichzelf het Woord van God ontvangen...

In Zijn beloften en in Zijn vermaningen, doelt Jezus op mij... De ervaringen, die verhaald worden in Gods Woord, zullen ook eens mijn ervaringen moeten zijn. Gebed en belofte, voorschrift en waarschuwing, ze zijn ook voor mij bedoeld.

De scheppende kracht, die de wereld in het leven riep is in het Woord van God. Dit Woord deelt macht mee; het geeft leven. Ieder gebod is een belofte; als de wil het gebod aanvaardt en in de ziel opneemt, dan brengt het het leven van de Oneindige met zich mee...

Zoals het leven wordt geschonken, zo wordt het ook onderhouden. "Bij alle Woord dat van de mond Gods uitgaat" (Mattheus 4:4) zal de mens leven. Het verstand en de ziel, worden opgebouwd door het voedsel wat ze krijgen. Het is aan ons te bepalen waarmee ze worden gevoed. Het is in ieders macht de onderwerpen te kiezen waarmee de geest zich zal bezig houden en waardoor het karakter gevormd zal worden.

Ik doe in de Naam van Jezus een beroep op u en op alle jeugd, die ik binnenkort rond de troon van God vergaderd zal mogen zien, nl. "Bestudeer uw Bijbel". U zult ervaren, dat dit Woord niet alleen de wolkkolom bij dag zal zijn, maar ook de vuurkolom in de nacht. Dit Woord zal de weg voor u openen, die omhoog leidt steeds hoger, u uitnodigend voorwaarts te gaan. U kent de grote waarde van de Bijbel niet! Het is een boek dat het verstand, het hart, het geweten, de wil, kortom het leven voedsel geeft. Het is Gods boodschap voor u, in zo'n eenvoudige trant, dat het kinderlijk begrip die verstaat. De Bijbel - een kostbaar Boek!

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen