15 - LEVEN IN GODS WOORD

LEVEN IN GODS WOORD

"De Geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut; de Woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven!" Johannes 6:63

Ieder zaad heeft in zich een beginsel dat kan ontkiemen (een levende kiem). Daarin ligt het leven van de plant besloten. Evenzo is er leven in Gods Woord. Christus spreekt: "De woorden die Ik tot u spreek zijn geest en zijn leven." In ieder gebod en in iedere belofte van Gods Woord is de kracht, het leven van God zelf besloten, waardoor het gebod vervuld kan worden, en de belofte werkelijkheid kan worden. Degene die, in het geloof, het Woord ontvangt, ontvangt daarmee het leven, en het karakter van God.

Door deel te hebben aan dit Woord neemt ons geestelijk leven in sterkte toe, wij groeien in genade en in kennis van de waarheid. Er vormen zich gewoonten van zelfbeheersing en deze nemen toe in kracht. De ziekten of gebreken uit de kinderjaren - prikkelbaarheid, eigenzinnigheid, zelfzucht, haastige woorden, hartstochtelijke daden - verdwijnen, en daar komen de christelijke deugden van de volwassen man en vrouw voor in de plaats.

In de kracht van het Woord, hebben mannen en vrouwen de ketens van zondige gewoonten doorbroken. Zij deden afstand van hun zelfzucht. Godslasteraars werden eerbiedig, dronkaards werden matig, losbandigen werden rein. Mensen, die het beeld van satan droegen, werden veranderd in het beeld van God. 61)

Wilt u gelijk worden gemaakt aan het goddelijke Beeld? ...Wilt u drinken van het water dat Christus u geven zal, en dat in u een bron zal zijn, opspringend tot in het eeuwige leven? Wilt u vrucht dragen tot eer van God? Wilt u anderen verkwikken? Welnu, doorzoek met een hart dat hongert naar het brood des levens, het Woord van God, de Schrift, en leef van ieder woord dat uitgaat van de mond van God. De heiligmaking en de gerechtigheid van uw ziel zal de vrucht zijn van het geloof in het Woord van God, dat ons leidt tot gehoorzaamheid aan de geboden die het bevat. Laat het Woord van God de stem van God zijn die u onderricht, en zegt: "Dit is de weg, wandelt daarop" (Jesaja 30:21). Christus bad: "Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid" (Johannes 17:17).

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen