16 - EEN MAALTIJD,DIE VOOR MIJ WORDT AANGERICHT

EEN MAALTIJD,DIE VOOR MIJ WORDT AANGERICHT

"Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongste dage. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank." Johannes 6:54,55

Het eeuwige leven betekent dat men het levende bestanddeel uit de Schrift ontvangt en de wil van God doet. Dit wordt bedoeld met het eten van het vlees en het drinken van het bloed van de Zoon van God. Allen hebben het voorrecht deel te hebben aan het hemelse brood door het Woord te bestuderen, en langs deze weg zich geestelijke zenuwen en spieren te verwerven.

Ieder afzonderlijk moet zorgen, dat zijn ziel de zegen ontvangt, anders zal hij niet gevoed worden... U weet, dat de mens niet gevoed wordt door te kijken naar een heerlijke maaltijd, en naar anderen die eten. Wij zouden van honger omkomen als wij geen lichamelijk voedsel tot ons namen. Zo zullen wij onze geestelijke kracht en onze levenskracht verliezen als wij geen geestelijk voedsel tot ons nemen...

Nu is de maaltijd klaar en Christus nodigt u voor het feestmaal uit. Zullen wij ons nu terugtrekken, Zijn mildheid weigeren? Zullen wij zeggen: "Hij bedoelt dit niet voor mij." Wij waren vroeger gewend een lied te zingen, dat over een feest ging, waar een vriendelijke vader het gelukkige gezin rond de tafel uitnodigde en vroeg wie een deel wilde hebben van alle heerlijkheden die uit de keuken te voorschijn kwamen. Terwijl de gelukkige kinderen om de tafel gingen zitten, stond daar een hongerig bedelkind op de drempel. Wij vroegen haar naar binnen te komen. Maar verdrietig wendde zij zich af en riep: "Ik heb daar geen vader." Zult u diezelfde houding aannemen, wanneer Jezus u uitnodigt binnen te gaan? Ach, als u een Vader hebt in de hemelse hoven, vraag ik u dringend dit feit bekend te maken. Hij verlangt er naar, dat u deel zult hebben aan Zijn rijkdommen en Zijn zegeningen. Allen die ingaan met de vertrouwende liefde van een klein kind, zullen daar ook een Vader vinden!

Kom tot het water des levens en drink. Blijf niet veraf staan terwijl u klaagt dat u dorst heeft. Het water des levens is voor allen gratis. Zij die dit Woord eten en het verteren, het Woord in iedere handeling en karaktertrek naar voren brengen, zullen door Gods kracht toenemen in sterkte. Het Woord geeft onsterfelijke levenskracht aan de ziel. Het geeft een volmaakte ervaring en een blijvende vreugde die eeuwig zal zijn.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen