28 - HOE MEN ZICH VOORBEREIDT OP DEZE HEILIGE DAG

HOE MEN ZICH VOORBEREIDT OP DEZE HEILIGE DAG

"Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt." Exodus 20:8

In het begin van het vierde gebod zegt de Here: "Gedenk." Hij wist dat in het gedrang van alle zorgen en moeilijkheden de mens in de verleiding zou worden gebracht een uitvlucht te vinden, om de eis van de wet niet ten volle te beantwoorden, of er misschien het heilige belang van te vergeten. Daarom zei Hij: "Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt."

Wij moeten de hele week de Sabbat in gedachten houden en deze dag voorbereiden, om die dag te kunnen houden zoals het gebod zegt... Als wij nu de Sabbat op deze manier gedenken, zullen de tijdelijke dingen niet de geestelijke kunnen overwoekeren. Er moet geen werk, dat bij de zes werkdagen behoort, voor de Sabbatdag worden overgelaten. Gedurende de werkweek mogen onze krachten niet zó worden uitgeput door de tijdelijke arbeid, dat wij, op de dag dat de Here rustte en Zich verkwikte, te vermoeid zouden zijn om Zijn dienst te vervullen...

Wij moeten zorgen, dat op vrijdag de voorbereiding voor de Sabbat geheel gedaan is. Zorg dat de kleren en de maaltijd gereed zijn gemaakt. De Sabbatdag moet niet gebruikt worden om kledingstukken te verstellen, het voedsel klaar te maken. De Sabbat is er ook niet om eigen genoegens te zoeken, of om één of ander werelds werk af te maken. Vóórdat de zon ondergaat, moeten wij al het wereldse werk opzij hebben gelegd en alle wereldse dag- en weekbladen moeten worden weggelegd. Ouders, geef de kinderen een verklaring van wat u doet en van het doel ervan, en laat hen meehelpen in de voorbereiding voor de Sabbatdag, om die dan volgens het gebod te kunnen houden.

Er is nog een werk dat onze aandacht vraagt bij de voorbereiding. Op deze dag moeten alle twisten of onenigheden, hetzij in het gezin, hetzij in de gemeente, worden bijgelegd. Elke verbittering, wrok en boos gevoel, moet uit het hart worden weggedaan. Ga in nederigheid naar elkaar toe en "belijdt uw gebreken, de een aan de ander, en bidt voor elkaar." Dan komen vóór het ondergaan van de zon, de leden van het gezin samen om uit Gods Woord te lezen, te zingen en te bidden.

Wij moeten nauwkeurig de begin- en sluittijden van de Sabbat in acht nemen. Bedenk dat ieder ogenblik geheiligde tijd is.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen