27 - EEN BIJZONDER TEKEN

EEN BIJZONDER TEKEN

"Ook gaf Ik hun mijn Sabbatten als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten, dat Ik, de Here, hen heilig." Ezechiël 20:12

Evenals de Sabbat een teken was, dat Israël onderscheidde van andere volken toen zij uit Egypte kwamen om het aardse Kanäan binnen te gaan, zo is de Sabbat ook het teken dat heden Gods volk onderscheidt, uitgaande van de wereld om de hemelse rust in te gaan.

Het houden van de Sabbat is een middel dat door God ingesteld is om kennis van Hemzelf te bewaren en dat Hij zou kunnen onderscheiden wie Zijn getrouwe onderdanen zijn en wie Zijn wet overtreden.

De Sabbat behoort Christus toe... Omdat Hij alles maakte, maakte Hij dus ook de Sabbat. Hij zonderde deze dag af als een gedenkteken van de schepping. De Sabbat wijst op Hem als Schepper en als Heiligmaker. Deze dag verklaart, dat Hij, Die alles schiep in hemel en op aarde en Die alle dingen onderhoudt, het Hoofd is van de gemeente en dat wij door Zijn kracht met God zijn verzoend. Want, toen Hij over Israël sprak, zei Hij: "Ik gaf hun Mijn Sabbatten om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de Here ben, die hen heiligt." De Sabbat is dus een teken van de macht van Christus, om ons heilig te maken. Dit is gegeven aan allen die door Christus heilig gemaakt worden. De Sabbat, als teken van Zijn heiligende macht, is aan allen gegeven die door Christus deelgenoot worden van het Israël van God...

Voor al degenen, die de Sabbat aanvaarden als een teken van het vermogen van Christus om te scheppen en te herscheppen, zal die dag een lust zijn. Als zij Christus in die dag zien, verheugen zij zich in Hem. De Sabbat wijst hen op de werken van de schepping als een bewijs van Zijn macht om te herscheppen. Op deze dag herdenkt men de verloren vrede van het paradijs (in Eden), maar deze dag spreekt ook van de vrede, die door de Verlosser zal worden hersteld. Alles wat in de natuur te zien is herhaalt Zijn uitnodiging: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" (Mattheus 11:28).

De Sabbat is een gouden schakel, die God en Zijn volk verenigt.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen