26 - EEN EEUWIG GEDENKTEKEN

EEN EEUWIG GEDENKTEKEN

"Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gesticht; genadig en barmhartig is de Here." Psalm 111:4

In de hof van Eden heeft God het gedenkteken opgericht van Zijn scheppingswerk, door Zijn zegen te geven op de zevende dag. De Sabbat werd opgedragen aan Adam; de vader en de vertegenwoordiger van de gehele mensenfamilie. Het Sabbat-gebod op te volgen zou in de komende tijden een daad van dankbare erkenning zijn. Hieruit zou blijken dat God hun Schepper, hun rechtmatige Vorst was, en dat zij, Zijn schepselen, het werk van Zijn handen waren, onderdanig aan Zijn gezag. Zo was dus deze instelling geheel en al een gedenkteken, aan het hele menselijk geslacht gegeven. Het was zonder meer duidelijk, dat deze instelling niet alleen was bestemd voor een of ander volk in het bijzonder, maar voor iedere stam en taal en natie.

Alle dingen werden door de Zoon van God geschapen. "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God, - en zonder Hem is geen ding gemaakt, dat gemaakt is" (Johannes 1:1-3). Omdat de Sabbat een gedenkteken is van het scheppingswerk, is het een teken van de liefde en het scheppingsvermogen van Christus.

De Sabbat richt onze aandacht naar de natuur en brengt ons in contact met onze Schepper. In het vogelgezang, in het ruisen van de bomen en de muziek van de zee, kunnen wij nog altijd Zijn stem horen, die met Adam heeft gesproken in de hof van Eden in de koelte van de dag. Als wij Zijn macht in de natuur bekijken, dan vinden wij daar troost in, want het Woord dat alles heeft geschapen is het Woord dat de mens leven schenkt.

God... heeft de mens zes dagen gegeven om te werken. Maar Hij heiligde de dag waarop Hij rustte, en Hij schonk die dag aan de mens, opdat hij deze dag vrij zou houden van wereldse arbeid. Op die wijze gaf Hij aan de Sabbat een afzonderlijke plaats en richtte daarmee een gedenkteken op voor de wereld. Hij zonderde niet een willekeurige dag af, maar een bepaalde bijzondere dag: de zevende dag. Door de Sabbat te houden, tonen wij dat wij God erkennen als de levende God, de Schepper van hemel en aarde. 113) Als de Sabbat altijd op heilige wijze was gehouden, zou er nooit een atheïst (goddeloze) of een afgodendienaar zijn geweest.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen