25 - BIJ DE SCHEPPING INGESTELD

BIJ DE SCHEPPING INGESTELD

"Toen nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd; omdat Hij daarop gerust heeft van al Zijn werk, dat God geschapen had, om te volmaken." Genesis 2:2,3 (SV)

De almachtige God had de grondslagen van de aarde gelegd. Hij had de gehele aarde bekleed met een prachtig gewaad en Hij had de aarde gevuld met nuttige dingen voor de mens. Hij had al de wonderen op het land en in de zee geschapen. In zes dagen werd het grote scheppingswerk voltooid. En "God rustte op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had". God bekeek met voldoening het werk van Zijn handen. Alles was volmaakt, de goddelijke Maker waardig. Hij rustte niet als iemand die vermoeid was, maar om te genieten van de voortbrengselen van Zijn wijsheid en Zijn goedheid, en omdat zij blijk gaven van Zijn heerlijkheid.

Nadat Hij gerust had op de zevende dag, heiligde God deze dag en zonderde deze af als rustdag voor de mens. In navolging van het voorbeeld van de Schepper, zou de mens op deze heilige dag rusten, zodat, de mens bij het bezien van de hemel en de aarde, zou nadenken over Gods grote scheppingswerk. De mens zou dan de bewijzen van Gods wijsheid en goedheid zien, zodat die zijn hart met grote liefde en ontzag voor zijn Maker zouden vervullen...

God zag, dat het voor de mens noodzakelijk was een Sabbat te hebben, zelfs in het Paradijs. Het was nodig voor hem, dat God één dag van de zeven afzonderde, zodat de mens zijn eigen belangen en zijn eigen streven op zij kon zetten, om zich volledig over te geven aan het overdenken van Gods werken, Zijn macht en Zijn goedheid. De mens had de Sabbat nodig, om zich met meer kracht op God te richten, en dankbaarheid te tonen voor alles, waarin hij zich mocht verblijden in wat hij bezat, daar dit kwam uit de weldoende hand van Zijn Schepper.

Toen de grondslagen van de aarde werden gelegd... werd tevens de grondslag van de Sabbat gelegd. Voor deze instelling moeten we zeer zeker ontzag hebben; die dag werd niet door menselijk gezag ingesteld, noch berust zij op overlevering van mensen. Degene, Die deze dag instelde was de Oude van Dagen, en deze dag werd geboden door Zijn eeuwig Woord.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen