23 - DE BEKRONING VAN DE SCHEPPING

DE BEKRONING VAN DE SCHEPPING

"En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij hem." Genesis 1:27

Hier wordt de oorsprong van het menselijk geslacht duidelijk naar voren gebracht en het goddelijk verslag is zo eenvoudig te woord gesteld dat er geen plaats is voor een foutieve gevolgtrekking.

Nadat de aarde met haar overvloedig dierlijk en plantaardig leven was geschapen, kwam de mens op het toneel, de bekroning van het werk van de Schepper, voor wie de mooie aarde was bereid...

Toen de mens uit de hand van zijn Schepper kwam, had hij een verheven houding en was volmaakt symmetrisch. Zijn gelaat had een gezonde blozende tint en straalde van leven en blijdschap. Adam was veel groter van gestalte dan de mensen, die nu op de aarde leven. Eva was iets kleiner van gestalte, maar haar gelaat was edel en vol schoonheid.

Er bestaat geen reden voor de veronderstelling, dat de mens door afstamming zou zijn ontstaan in langzame fasen van ontwikkeling, uit de lagere vormen van het dierlijke of plantaardige leven... Hij die de sterrenwereld daarboven bevestigde en met Zijn fijne kunstzin de bloemen van het veld hun kleuren schonk, Hij die de aarde en de hemel vulde met de wonderen van Zijn macht, faalde niet toen Hij Zijn heerlijk werk wilde bekronen met een schepsel dat in het midden daarvan, als heerser van die mooie aarde, gesteld werd. De mens was Zijn schepper waardig. De afkomst van ons menselijk geslacht gaat niet terug op de lijn van de evolutie van eencellige wezens, weekdieren en viervoeters, maar zoals uit het geinspireerde Woord blijkt, terug op God, de Schepper. Al was Adam gevormd uit het stof, Adam was 'de zoon van God' (Lucas 3:38).

Na de engelen was de menselijke familie, "naar Gods beeld" gemaakt, het edelste van Zijn geschapen werken.

Toen Adam uit de hand van Zijn Schepper kwam, droeg hij in zijn lichamelijke en geestelijke natuur, de gelijkenis van zijn Maker... Het was Zijn doel dat hoe langer de mens leefde, hoe vollediger hij dit beeld zou openbaren en des te meer hij de heerlijkheid zou weerkaatsen van de Schepper.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen