6 - HEEL DE SCHRIFT IS VAN GOD INGEGEVEN

HEEL DE SCHRIFT IS VAN GOD INGEGEVEN

"Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering,, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is." 2 Timotheus 3:16 - (Staten Vertaling)

Het Woord God<%-2>s bestaat uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Het ene is niet volkomen zonder het andere. Aan het Oude Testament moet evenveel aandacht worden gegeven als aan het Nieuwe Testament. Wanneer wij het Oude Testament bestuderen, zullen wij levende bronnen zien opwellen, waar oppervlakkige lezers alleen een woestijn zien.

Het Oude en het Nieuwe Testament spreken elkaar niet tegen. In het Oude Testament vinden wij het evangelie van de komende Verlosser. In het Nieuwe Testament hebben wij het evangelie van een Verlosser, die Zich openbaart zoals de profetieën hadden voorzegd dat Hij zijn zou. Het Oude Testament wijst voortdurend op het komende ware Offer, terwijl het Nieuwe Testament ons toont, dat de Verlosser, die werd voorafgeschaduwd door de offerdiensten, gekomen is. De omsluierde glorie van het Joodse tijdperk werd gevolgd door de glanzender, helderder heerlijkheid van het christelijke tijdperk.

De rijkdom van het Oude Testament bestaat in de wijze waarop Christus zich kenbaar maakte aan de patriarchen en ook hoe Hij zinnebeeldig werd voorgesteld in de offerdienst, hoe Zijn karakter werd uitgebeeld in de wet en hoe de profeten van Hem getuigden. De schat van het Nieuwe Testament bestaat in het leven van Christus, Zijn dood en Zijn opstanding en hoe de Heilige Geest Hem doet kennen. Onze Verlosser, het afschijnsel van de heerlijkheid van Zijn Vader is zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament beschreven... Het Oude Testament werpt licht op het Nieuwe en het Nieuwe op het Oude Testament. "Elk van beiden is een openbaring van de heerlijkheid Gods in Christus." Beide tonen ons waarheden, "die voortdurend aan de aandachtige zoeker een dieper begrip zullen openbaren."

Jezus zei van de Oudtestamentische Schriften: "Deze zijn het die van Mij getuigen" (Johannes 5:39). En dit is des te meer waar van het Nieuwe Testament... Ja, de gehele Bijbel vertelt van Christus. Vanaf het eerste verhaal van de schepping, want "zonder Hem is geen ding gemaakt, dat gemaakt is" (Johannes 1:3; Openbaring 1:4,8), tot aan de belofte, die het Nieuwe Testament besluit met de woorden: "Zie, Ik kom haastiglijk" (Openb. 22:12). Door de hele Bijbel lezen wij over Zijn werken en luisteren wij naar Zijn stem. Wanneer u de Verlosser wilt leren kennen, bestudeer dan de Heilige Schrift.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen