4 - EEN LEERBOEK VOOR ALLE MENSEN

EEN LEERBOEK VOOR ALLE MENSEN

"Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken." 2 Petrus 1:21

God heeft de toebereiding van Zijn, op goddelijke wijze ingegeven Woord, aan de beperkte mens overgedragen. Dit Woord, dat uit boeken is samengesteld, het Oude en het Nieuwe Testament, is de geschreven Gids voor de bewoners van een gevallen wereld; dit is hun gegeven, zodat er door het te bestuderen en door gehoorzaam te zijn aan de hierin gegeven richtlijnen, geen ziel op weg naar de hemel zou verdwalen.

De Bijbel wijst op God als de schrijver ervan. Toch is het door mensenhanden geschreven en doet ons door de verschillende wijzen van schrijven van de verschillende boeken de kenmerken zien van de verscheidene schrijvers. De waarheden, die erin worden geopenbaard zijn "door God ingegeven" (2 Timotheus 3:16), maar zij zijn tot uitdrukking gebracht in woorden van mensen. De Oneindige heeft door Zijn Heilige Geest licht uitgestort in het verstand en het hart van Zijn dienstknechten. Hij heeft hun dromen en gezichten, zinnebeeldige voorstellingen en tekens gegeven. Degenen, aan wie op deze wijze de waarheid geopenbaard werd, hebben de gedachten in de menselijke taal weergegeven.

De Here spreekt tot menselijke wezens niet in Zijn volmaakte taal, zodat de ontaarde zintuigen, het trage bevattingsvermogen van aardse wezens toch Zijn Woorden zou kunnen verstaan. Hierin wordt ons Gods wijze om zich tot ons neer te buigen, kenbaar gemaakt. Hij komt tot gevallen menselijke wezens, dáár waar zij zich bevinden. Alhoewel de Bijbel in al haar eenvoud volmaakt is, beantwoordt zij toch niet aan de grote denkbeelden van God. Want oneindige denkbeelden kunnen niet volkomen worden weergegeven door menselijke woorden. Velen veronderstellen, dat Bijbelse uitdrukkingen wel eens overdreven zijn, maar in plaats daarvan schieten zij te kort om de grootsheid van de gedachten uit te drukken. Al zou de schrijver zijn best doen om de waarheden, die bij een hogere opvoeding horen, nog zo goed uit te drukken, dan zou hij nog te kort schieten.

God bedoelde, dat de Bijbel een leerboek zou zijn voor de gehele mensheid, voor zowel de kinderen en de jeugd als voor de oudere volwassenen. Hij bedoelde dat dit Boek zou worden bestudeerd door alle eeuwen heen. Hij gaf Zijn Woord als een openbaring van Zichzelf... De Bijbel is een middel tot gemeenschap

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen