3 - ZIJN BELOFTEN ZIJN VOOR MIJ

ZIJN BELOFTEN ZIJN VOOR MIJ

"Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons." 2 Corinthiërs 1:20

De kostbare Bijbel is Gods hof, en Zijn beloften zijn de lelies en de rozen en de anjelieren.

Hoezeer zou ik wensen, dat wij allen geloofden in de beloften van God... Om voor onszelf het bewijs te hebben, dat wij door de hemel aanvaard zijn, moeten wij niet in onze harten speuren naar een goed gevoel, maar wij moeten Gods beloften aangrijpen, en zeggen: "Die zijn voor mij. De Here geeft Zijn Heilige Geest aan mij, ik krijg licht, want de belofte is: Gelooft, dat gij de dingen, waarom gij bidt, ontvangt, en gij zult ze ontvangen." Door het geloof dringt mijn gebed tot binnen het voorhangsel en grijpt Christus aan, mijn Sterkte. Ik dank God, dat ik een Verlosser heb.

De Schrift moet worden aanvaard, als het Woord van God tot ons, niet alleen maar geschreven, maar ook gesproken. Als de bedroefden tot Christus kwamen, zag Hij niet alleen degenen die naar hulp zochten, maar allen, die in al de komende eeuwen tot Hem zouden komen in eenzelfde nood en met eenzelfde geloof. Toen Hij tot de verlamde zei: "Zoon, uw zonden zijn u vergeven" en tot de vrouw te Kapernaüm: "Dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden", sprak Hij ook tot andere bedroefden, gebukt onder de last van de zonde, die Zijn hulp zouden zoeken.

En zo is het met alle beloften die in Gods Woord geschreven staan. In deze beloften spreekt Hij tot ons persoonlijk, alsof wij Zijn stem vernamen. Door deze beloften deelt Christus ons Zijn genade en kracht mee. Dit zijn bladeren van die boom, die 'ter genezing der volkeren' is. Deze zullen, als wij ze ontvangen en ze ons eigen maken, het karakter versterken en de geest en het leven onderhouden.

Laat de jeugd de hand grijpen Die oneindige macht bezit. Het geloof groeit door het te beoefenen. Neemt het voedsel tot jullie, dat de beloften jullie bieden, wees voldaan met de zekerheid te mogen vertrouwen op de eenvoudige belofte van Gods Woord.

Bevestig in de kamers van het geheugen de kostbare woorden van Christus. Zij zullen blijken goud en zilver ver te boven te gaan.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen