20 - DE HEMELEN VERKONDIGEN...

DE HEMELEN VERKONDIGEN...

"Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij die het heer daarvan in grote getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter." Jesaja 40:26

Gods grote boek van de natuur is open voor ons om het te bestuderen en daaruit zullen wij meer verheven denkbeelden verkrijgen van Zijn grootheid en Zijn ongeëvenaard liefde en heerlijkheid. Hij verlangt dat Zijn kinderen Zijn werken naar waarde schatten en zich verblijden over de eenvoudige stille schoonheid waarmee Hij hun aardse huis heeft versierd.

God doet een beroep op Zijn schepselen, zodat zij hun aandacht afwenden van de verwarring rondom hen, en 'het werk Zijner handen' bewonderen. De hemellichamen zijn het beschouwen waard. God heeft ze voor de mens gemaakt, en als wij Zijn werken bestuderen, zullen Gods engelen naast ons staan om ons verstand te verlichten, en het te behoeden voor de verleiding van satan.

Geliefde jonge man, ga in de nacht naar buiten en bekijk de heerlijkheid van het uitspansel. Kijk omhoog naar het stralende licht, dat als met kostbaar goud de hemelen versiert. Daar is een rijkdom aan heerlijkheid, maar er zijn miljoenen mensen van wie het verstand te veel afgestompt is om deze schat te kunnen waarderen. Het is een klein stukje van het hemelrijk dat voor ons waarnemingsvermogen wordt uitgespannen om te getuigen van de alles overtreffende heerlijkheid die daarbinnen is.

Wij moeten niet alleen naar de hemel staren, wij moeten de werken van God overdenken. Hij verlangt er naar, dat wij de oneindige werken zullen bestuderen en dat wij door deze studie Hem leren lief te hebben, te eerbiedigen en Hem ook leren gehoorzamen.

Iedere blinkende ster, die God aan de hemel gesteld heeft, gehoorzaamt aan Zijn opdracht en geeft zijn onderscheiden mate van licht om de hemel in de nacht zo prachtig te verlichten. Laat iedere bekeerde ziel het licht dat hij ontving, uitdragen. Als men zijn licht laat schijnen, zal het toenemen in glans en nog helderder gaan stralen. Verspreidt uw licht... stort uw lichtstralen uit, die een weerspiegeling zijn van de hemel. "O, dochter Zions, maakt u op, wordt verlicht want uw licht komt, en de heerlijkheid des Heren gaat over u op" (Jesaja 60:1).

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen