19 - DE NATUUR SPREEKT VAN GOD

DE NATUUR SPREEKT VAN GOD

"Let op de leliën, hoe zij spinnen noch weven, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als één van deze." Lucas 12:27

In hun oorspronkelijke volmaaktheid waren alle dingen die geschapen waren een uitdrukking van de gedachte van God. Voor Adam en Eva was de natuur in hun woning in Eden vol van de kennis van God, overvloeiend van goddelijke onderwijzing. Wijsheid sprak tot het oog en werd in het hart ontvangen, want zij hadden door Zijn geschapen werken gemeenschap met God. Nu is de aarde bevlekt en verdorven door de zonde. Maar zelfs in de bezoedelde toestand, waarin de aarde verkeert, blijft er nog veel schoonheid over.

Waarom bedekte onze hemelse Vader de aarde niet met een bruin of een grauw kleed? Hij koos de kleur uit, die aan de zintuigen rust schenkt en het meest aangenaam is. Het schenkt het hart vreugde en geeft aan de vermoeide geest hernieuwde kracht wanneer hij naar de wereld kijkt die bekleed is met levend groen! Iedere grasspriet, ieder knopje dat ontluikt, iedere bloem die opengaat is een teken van Gods liefde. Hierin ligt voor ieder van ons een les van geloof en vertrouwen in Hem.

De schoonheden van de natuur hebben een taal die voortdurend tot ons spreekt. Het hart dat zich openstelt, kan getroffen worden door de liefde en de heerlijkheid van God, zoals men die ziet in de werken van Zijn hand. Het oor dat naar God luisteren wil, kan d.m.v. de natuur de stem van God verstaan. In de zonnestraal wordt ons een les gegeven, en in de zo verscheidene voorwerpen van de natuur, die God voor onze ogen stelt, evenzo. De groene velden, de hoge bomen, de knoppen en de bloemen, de voorbij trekkende wolk, de nederdalende regen, de kabbelende beek, de zon, de maan en de sterren aan de hemel, alle vragen onze aandacht en onze overpeinzing.

En u, die zucht naar de kunstmatige pracht, die slechts door de rijken kan worden gekocht; u die verlangt naar kostbare schilderwerken, huisraad en kleding, luister nu naar de stem van de goddelijke Leraar. Hij wijst u op de bloemen van het veld, waarvan de eenvoudige verschijning niet kan worden geëvenaard door menselijke kunstvaardigheid. 80) Hij bemint de schoonheid en bovenal bemint Hij schoonheid van karakter. Hij verlangt dat wij reinheid en eenvoud in onszelf aankweken, zoals de stille lieftalligheden van de bloemen.DE HEMELEN VERKONDIGEN...

"Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij die het heer daarvan in grote getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter." Jesaja 40:26

Gods grote boek van de natuur is open voor ons om het te bestuderen en daaruit zullen wij meer verheven denkbeelden verkrijgen van Zijn grootheid en Zijn ongeëvenaard liefde en heerlijkheid. Hij verlangt dat Zijn kinderen Zijn werken naar waarde schatten en zich verblijden over de eenvoudige stille schoonheid waarmee Hij hun aardse huis heeft versierd.

God doet een beroep op Zijn schepselen, zodat zij hun aandacht afwenden van de verwarring rondom hen, en 'het werk Zijner handen' bewonderen. De hemellichamen zijn het beschouwen waard. God heeft ze voor de mens gemaakt, en als wij Zijn werken bestuderen, zullen Gods engelen naast ons staan om ons verstand te verlichten, en het te behoeden voor de verleiding van satan.

Geliefde jonge man, ga in de nacht naar buiten en bekijk de heerlijkheid van het uitspansel. Kijk omhoog naar het stralende licht, dat als met kostbaar goud de hemelen versiert. Daar is een rijkdom aan heerlijkheid, maar er zijn miljoenen mensen van wie het verstand te veel afgestompt is om deze schat te kunnen waarderen. Het is een klein stukje van het hemelrijk dat voor ons waarnemingsvermogen wordt uitgespannen om te getuigen van de alles overtreffende heerlijkheid die daarbinnen is.

Wij moeten niet alleen naar de hemel staren, wij moeten de werken van God overdenken. Hij verlangt er naar, dat wij de oneindige werken zullen bestuderen en dat wij door deze studie Hem leren lief te hebben, te eerbiedigen en Hem ook leren gehoorzamen.

Iedere blinkende ster, die God aan de hemel gesteld heeft, gehoorzaamt aan Zijn opdracht en geeft zijn onderscheiden mate van licht om de hemel in de nacht zo prachtig te verlichten. Laat iedere bekeerde ziel het licht dat hij ontving, uitdragen. Als men zijn licht laat schijnen, zal het toenemen in glans en nog helderder gaan stralen. Verspreidt uw licht... stort uw lichtstralen uit, die een weerspiegeling zijn van de hemel. "O, dochter Zions, maakt u op, wordt verlicht want uw licht komt, en de heerlijkheid des Heren gaat over u op" (Jesaja 60:1).

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen