9 - HET BOEK DAT BLIJFT

HET BOEK DAT BLIJFT

"De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan." Mattheus 24:35

Hij (Christus) verwees naar de Schriften als onbetwistbaar gezaghebbend en wij moeten hetzelfde doen. De Bijbel moet worden aangeboden als het Woord van de oneindige God, als het einde van elke strijd en de grondslag van alle geloof.

De goddeloze Voltaire heeft eens hoogmoedig gezegd: "Het verveelt mij de mensen steeds te horen herhalen, dat twaalf mannen de christelijke godsdienst hebben gevestigd. Ik zal bewijzen, dat één man voldoet om deze godsdienst omver te werpen." ...Er hebben zich miljoenen mensen verenigd in de strijd tegen de Bijbel. Maar dit Boek is verre van vernietigd. Daar waar er een honderdtal in de tijd van Voltaire waren, zijn er nu tienduizend, ja honderdduizend exemplaren van Gods Woord. In een schrijven van één van de eerste Hervormers, vinden wij de woorden: "De Bijbel is een aambeeld, dat vele hamers heeft versleten." De Here spreekt: "Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen" (Jesaja 54:17).

In deze tijd, voor de grote eindstrijd, zijn de mensen, evenals voor de eerste verwoesting van de aarde, geheel in beslag genomen door genoegens en met het bevredigen van hun zintuigen. Zij zijn vervuld met het zichtbare en het vergankelijke en hebben het vermogen verloren het onzienlijke en eeuwige waar te nemen. Want voor de dingen, die vergaan, geven ze onvergankelijke rijkdommen prijs. Ze zouden kunnen leren uit de Heilige Schrift waarin duidelijk beschreven staat hoe volken opkomen en vergaan, hoe waardeloos de uiterlijke, wereldse roem is.

Het Woord van God is het enige bestendige dat onze wereld kent. Het is de enige vaste grondslag. Jezus heeft gezegd: "Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan." "Maar het Woord van onze God houdt eeuwig stand" (Jesaja 40:8).

"Betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid" (Psalm 111:7,8). Al wat is gebouwd op gezag van de mens zal omvergeworpen worden. Maar wat gebouwd is op de rots van Gods onveranderlijk Woord zal eeuwig bestaan.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen