8 - GEHEIMEN DIE WIJ NIET KUNNEN DOORGRONDEN

GEHEIMEN DIE WIJ NIET KUNNEN DOORGRONDEN

"O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!" Romeinen 11:33

Het Woord van God, evenals het karakter van de goddelijke Maker ervan, biedt verborgenheden, die door beperkte wezens nooit ten volle kunnen worden begrepen...

Als het voor geschapen wezens mogelijk zou zijn om tot een volledig begrip van God en van Zijn werken te komen, dan zou er voor hen, omdat zij dit hoogtepunt bereikt hadden, geen mogelijkheid meer zijn tot verdere ontdekkingen van de waarheid, er zou geen toename van hun kennis meer zijn, geen verdere ontwikkeling of groei van verstand of hart. God zou niet meer de hoogste zijn, en de mensen, die de grens zouden hebben bereikt van kennis en ontwikkeling, zouden niet verder meer kunnen vorderen. Laten wij God danken, dat dit niet zo is. God is oneindig, in Hem zijn "alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen" (Colossenzen 2:3). De mensen kunnen tot in eeuwigheid blijven onderzoeken en leren en toch nooit in staat zijn de schat van Zijn wijsheid, van Zijn goedheid en van Zijn macht uit te putten.

In de natuur zijn wij steeds omringd met geheimen die wij niet doorgronden kunnen. Zouden wij ons dan kunnen verbazen, dat er ook in de geestelijke wereld geheimen zijn die wij niet kunnen begrijpen?

De verborgenheden van de Bijbel... kunnen gerekend worden onder de sterkste bewijzen van haar goddelijke ingeving. Als de Bijbel alleen van God vertelde in zoverre wij dit konden verstaan en in zoverre Zijn grootheid en majesteit door sterfelijke wezens kon worden begrepen, dan zou de Bijbel niet de onmiskenbare tekenen van haar goddelijkheid dragen, die wij er nu in zien... Hoe meer wij de Bijbel onderzoeken, des te dieper onze overtuiging, dat dit Boek het Woord is van de levende God en het menselijke verstand buigt zich voor de majesteit van de goddelijke openbaring. 31) Eenmaal zal Christus de verlosten langs de oevers van de rivier des levens leiden. Dan zal Hij hun de dingen verklaren, die zij op deze aarde niet konden verstaan.

In het licht dat van de troon schijnt, zullen de geheimen niet meer verborgen zijn en de ziel zal vervuld zijn met verwondering bij het zien van de eenvoud van dingen, die te voren nooit werden verstaan.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen