31 - DIE VOOR EEUWIG GEHOUDEN ZAL WORDEN

DIE VOOR EEUWIG GEHOUDEN ZAL WORDEN

"En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here." Jesaja 66:23

Hoe mooi was de aarde, toen zij te voorschijn kwam uit de hand van de Schepper! God gaf, voor het oog van het heelal, een wereld te zien, waarin zelfs Zijn alziend oog geen vlek of smet kon bespeuren. Ieder deel van de schepping beantwoordde aan het doel waartoe het geschapen was. Vrede en een heilige vreugde vervulden de aarde. Geen verwarring, geen tegenstrijdigheid kwam er voor. Er was geen ziekte die mens of dier deed lijden en het plantenrijk was zonder smet of verderf. God zag het werk van Zijn handen, dat Christus had uitgevoerd en verklaarde dat het "zeer goed" was.

De Sabbat werd geheiligd bij de schepping. Deze instelling voor de mens had zijn oorsprong "toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten" (Job 38:7)...

De Sabbat was niet alleen maar voor Israël bedoeld, maar voor de hele wereld. Dit werd de mens bekend gemaakt in de hof van Eden, en zoals alle andere geboden van de Decaloog (10-geboden) is dat een eeuwig gebod. Van deze wet, waarvan het vierde gebod deel uitmaakt, verklaart Christus: "Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de wet voorbijgaan" (Mattheus 5:18). Zolang de hemel en de aarde voortduren zal de Sabbat blijven bestaan, als een teken van de macht van de Schepper. En als de hof van Eden weer opnieuw op aarde zal bloeien, zal Gods heilige rustdag geëerd worden, door allen die onder de zon leven. "Van de ene Sabbat tot de andere", zullen de bewoners van de verheerlijkte nieuwe aarde, "komen om te aanbidden voor Mijn aangezicht", zegt de Here.

God leert ons, dat wij samen moeten komen in Zijn huis om de eigenschappen van volmaakte liefde te ontwikkelen. Op deze wijze zullen de bewoners van de aarde bekwaam worden gemaakt voor de woningen die Christus bezig is te bereiden, voor allen die Hem liefhebben. Daar zullen zij in het Heiligdom samenkomen, van Sabbat tot Sabbat, van de ene nieuwe maan tot de andere, om samen prachtige liederen te zingen. Liederen van lofprijzing en dankzegging. Liederen die voor altijd gezongen worden voor Hem Die op de troon zit en voor het Lam.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen