11 - CHRISTUS IS HET LEVENDE WOORD

CHRISTUS IS HET LEVENDE WOORD

"Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid." Johannes 1:14

Jezus wordt het Woord van God genoemd. Hij nam de wet van Zijn Vader aan. Hij werkte de beginselen er van uit in Zijn leven, Hij openbaarde de geest van de wet en toonde de weldadige kracht er van aan in het hart. Johannes zegt: "het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd: een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader) vol van genade en waarheid" 43) Alles wat de mens moet of kan kennen van God werd geopenbaard in het leven en het karakter van Zijn Zoon...

Door de menselijkheid aan te nemen, kwam Christus naar de aarde om á‚áá‚án te zijn met de mensheid en tegelijkertijd om onze hemelse Vader aan de zondige mensheid te openbaren. Hij had honger, Hij leed dorst en was vermoeid. Hij onderhield Zich door voedsel te nemen en verkwikte zich door te slapen. In alle dingen was Hij zoals Zijn broeders gemaakt. Hij werd vlees, zoals wij ook zijn. Hij <%4>deelde het lot van de mensen, niettemin was Hij de onberispelijke Zoon van God...

Teder, medelijdend, meevoelend met anderen, steeds rekening houdend met anderen, vertoonde Hij het karakter van God, en was Hij voortdurend bezig te dienen ten behoeve van God en de mens. 44) De navolgers van Christus moeten deelhebben aan de ervaringen, die Hij doorleefde. Zij moeten zich het Woord van God geheel eigen maken. Zij moeten worden veranderd in de gelijkenis van Zijn Woord door de kracht van Christus, en zij moeten de goddelijke eigenschappen weerspiegelen. De geest en het werk van Christus moet de geest en het werk van Zijn discipelen worden.

De bekeerde ziel die de Bijbel bestudeert, 'eet het vlees en drinkt het bloed van de Zoon van God', wat Hij Zelf uitlegt als het aanvaarden en doen van Zijn woorden, die geest en leven zijn. Het Woord is vlees geworden en woont onder ons in degenen, die de heilige voorschriften ontvangen van Gods Woord. De Verlosser van de wereld heeft voor alle mensen een heilig, rein voorbeeld nagelaten. Dit verlicht, verheft en schenkt onsterfelijkheid aan allen, die gehoorzamen aan de goddelijke eisen.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen