Wens der Eeuwn

Door vele omschreven als het beste biografie over het leven van Jezus.

Jezus, de wens der eeuwen beschrijft het leven van Jezus en beschrijft datgene wat Jezus meemaakte gedurende Zijn leven hier op aard.

 

Hoofdstukken Jezus, de wens der eeuwen

01 God met ons

02 Het uitverkoren volk

03 "De volheid des tijds"

04 "U is de Heiland geboren"

05 De voorstelling in de tempel

06 "Wij hebben Zijn ster gezien"

07 De kinderjaren

08 Op het Pascha

09 Dagen van strijd

10 De stern in de woestijn

11 De doop

12 De verzoeking

13 De overwinning

14 Wij hebben de Messias gevonden"

15 Op het bruiloftsfeest

16 In Zijn tempel

17 Nicodemus

18 "Hij moet wassen"

19 Bij de Jakobsbron

20 "Indien gijlieden geen tekenen en wonderen ziet

21 Bethesda en het Sanhedrin

22 Gevangenneming en dood van Johannes de Doper

23 Het Koninkrijk Gods is nabijgekomen"

24 ''Is dit niet de zoon van de timmerman?"

25 De roeping, bij het meer

26 Te Kapernaüm

27 "Gij kunt mij reinigen"

28 Levi - Mattheüs

29 Sabbat

30 Hij stelde er twaalf aan

31 De bergrede

32 De Hoofdman

33 Wie zijn mijn broeders?

34 De uitnodiging

35 "Zwijg, wees stil"

36 De aanraking van het geloof

37 De eerste evangelisten

38 Komt, rust een weinig

39 "Geeft gij hun te eten"

40 Een nacht op het meer

41 Het keerpunt in Galilea

42 Overlevering

43 Scheidsmuren neergehaald

44 Het ware teken

45 De voorafschaduwing van het kruis

46 Hij werd verheerlijkt

47 Dienstbetoon

48 Wie is de grootste

49 Op het Loofhuttenfeest

50 Te midden van valstrikken

51 Het licht des levens

52 De Goddelijke Herder

53 De laatste reis vanuit Galilea

54 De barmhartige Samaritaan

55 Niet met uiterlijke vertoning

56 Het zegenen van de kinderen

57 "Eén ding ontbreekt u"

58 "Lazarus, kom uit!"

59 Samenzwering van priesters

60 De wet van het nieuwe koninkrijk

61 Zacheüs

62 Het feest in het huis van Simon

63 "Uw Koning komt"

64 Een ten ondergang gedoemd volk

65 De tempel opnieuw gereinigd

66 Strijd

67 Wee over de Farizeeën

68 In de buitenste voorhof

69 Op de Olijfberg

70 "Eén van deze Mijn minste broeders"

71 Een dienstknecht van dienstknechten

72 “Tot Mijn gedachtenis”

73 Uw hart worde niet ontroerd

74 Gethsemane

75 Voor Annas en het hof van Kajafas

76 Judas

77 In het gerechtsgebouw van Pilatus

78 Golgotha

79 "Het is volbracht!"

80 In het graf van Jozef

81 "De Here is opgestaan!"

82 "Waarom weent gij?"

83 De wandeling naar Emmaüs

84 "Vrede zij u"<

85 Nog eens bij het meer<

86 "Gaat heen, onderwijst alle volkeren"

87 "Naar Mijn Vader en uw Vader"

Bestel boek

Wilt u dit boek (of anderen van Ellen G. White) bestellen, dat kan via de Ellen White stichting (De link brengt u naar een externe website)