Themabladen Operation Global Rain

Hier treft u themabladen aan die u kunt gebruiken voor gebed in kerk of huisgroep-

Deze themabladen helpen uw kerkgemeente en-of huisgroep gezamenlijk te groeien in geloof en in begrip van Gods Woord. Bestudeer de teksten en bespreek ze. Alvorens gezamenlijk over te gaan tot gebed.

 

01. Word wakker en laat uw licht schijnen Matteüs 13:24-25 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen k...

02. Dieper, Dichterbij, Hoger Hebree n 10:18-23 Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer (nodig)....

03. Vergeving 3. Vergeving Matteüs 6:14-15 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemels...

04. Belijdenis en berouw Handelingen 3:19: Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er ti...

05. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid "Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. - Matteü...

06. Eenheid Johannes 17:11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heil...

07. Last voor zielen 1. De genegeerde nood Mensen wachten op ons! "Er zijn velen die de Schriften lezen en toch d...

08. Rentmeesterschap De dingen we hebben, zijn niet van onszelf en nooit kan dit feit uit het oog verloren worden, zon...

09. Kracht en doop van de Geest Johannes 1:12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om k...

10. Vrijmoedigheid om te Getuigen Aarde Verlicht. -- Ik zag stralen van licht uit steden en dorpen omhoog schijnen en vanaf elke ho...

11. Volharding

12. Vrucht van de Geest: Liefde Johannes 13:34-35 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb...

13. Vrucht van de Geest: Vreugde Jesaja 51:3 Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als E...

14. Vrucht van de Geest: Vrede 2 Petrus 3:13-14 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nie...

15. Vrucht van de Geest: Lankmoedigheid 16. Vrucht van de Geest: Vriendelijkheid 16. Vrucht van de Geest: Vriendelijkheid De geest die ...

16. Vrucht van de Geest: Vriendelijkheid De geest die kalm blijft onder provocerende omstandigheden zal veel beter in het voordeel zijn om...

17 Vrucht van de Geest: Goedheid 17 Vrucht van de Geest Goedheid 3 Johannes 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede...

18 Geloof* Hebree n 12:2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des g...

19. Vrucht van de Geest: Zachtmoedigheid Op elke bijeenkomst die wij bijwonen, zouden onze gebeden voortdurend moeten opstijgen, en God za...

20. Vrucht van de Geest: Zelfbeheersing 1 Korinthi rs 9:25 Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen ...

21. Bemiddelend gebed 21. Bemiddelend gebed 21. Bemiddelend gebed Hebree n 4:14-16 Nu wij een hooggeplaatste hogepries...

22. Wacht op de Here Psalm 37:9 Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de HERE verwachten, zij zullen het land b...

23. De Evangelie Opdracht Matteüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des ...

24. De Zifting 24. De Zifting Ik zag mensen met sterk geloof in wanhoop roepen tot en pleiten met God. Hun gezi...

25. Tongcontrole Jakobus 1:26 Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een d...

26. Het Kruis: De Heerlijkheid en de Kracht Van alle belijdende christenen zouden Zevende-dags Adventisten de eersten moeten zijn die Christu...

27. Voorbereid op de Crisis Matteus 25:1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lamp...

28. Laat de gevangenen vrij Johannes 8:36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Judas 1:24 ...

29. Lichtstralen Ik zou willen dat u allen een blik zou kunnen werpen in de gezichten die jaren geleden aan mij ve...

30. Revolutie Er moet een geest van overtuiging gezien worden die zal openbaren dat wij bekeerd zijn. Er moet e...

31. God houdt van U Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid. Jeremia...

32. Onze Nietigheid Niets is zo duidelijk hulpbehoevend, en toch zo duidelijk onoverwinnelijk als een ziel die zijn n...

34. De Gemeente in Eenheid Jesaja 52:7-8 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt,...

35. God zien Jesaja 6:1-5 1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge en verheven tr...

36. Wijsheid 36. Wijsheid Openbaring 14:6,7 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hi...

37. Het Verlorene Zoeken Lukas 19:10 - Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Voor d...

38. Herstellers van bressen Exodus 20:8-11 8 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 9 zes dagen zult gij arbeiden en al u...

39. De Trouwe Getuige 39. De Trouwe Getuige Deze studie bestaat in feite uit twee delen: de juistheid van ons getuigen...

40: De Sabbatsrust Genesis 2:1-3 1 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. 2 Toen God op de zevend...

41. Laat ons optrekken en het land in bezit nemen 41. Laat ons optrekken en het land in bezit nemen Daarop trachtte Kaleb het volk tot bedaren te ...

42. De sabbat als teken van geestelijke rust 42. De sabbat als teken van geestelijke rust En de Heer sprak tot Mozes en zei: Gij dan, spreek ...

43. Regen 44. Heerlijkheid Numeri 14:21 Evenwel, zo waar Ik leef en de heerlijkheid des HEREN de ganse aar...

44. Heerlijkheid Numeri 14:21 Evenwel, zo waar Ik leef en de heerlijkheid des HEREN de ganse aarde vervullen zal. ...

45. Een wereldleger 45. Een wereldleger Ik werd in paniek wakker. Ik ging weer slapen en het leek alsof ik op een gr...

46. Boosheid vermijden 46. Boosheid vermijden Efezi rs 4:31 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde ...

47. Het Kruis 47. Het Kruis Van alle christenen zouden Zevende-dags Adventisten de eersten moeten zijn die Chr...

48. Bid zonder ophouden 48. Bid zonder ophouden 1 Tessalonicenzen 5:17: bidt zonder ophouden. Bid vaak tot uw hemelse V...

49. Olie en Vuur 49. Olie en Vuur Om constant te ontvangen, moet men constant uitdelen. .Om de heilige olie van ...

50. Een liefde voor zielen 1 Petrus 1:22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde...

51. Uw beste krachten 51. Uw beste krachten 51. Uw beste krachten Het hart van Paulus stond in vuur en vlam van de lie...

52. Een oproep aan leken 52. Een oproep aan leken De tijd is kort, en wat gedaan moet worden, moet vlug gedaan worden. Di...

53. Zending Jesaja 60:1-2 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u ...

54. Eenheid deel I 54. Eenheid deel I 1 Korintiers 1:10 Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Je...

55. Eenheid deel 2 Johannes 17:21-22 opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in ...

56. Kracht van God Exodus 9:16 doch hierom laat Ik u bestaan, om u mijn kracht te tonen, opdat men mijn naam verkond...

57. Karakter Rom 1:16-17 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor ee...

58. Profetie Jesaja 42:9 Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uits...

59. Een Heilige Afspraak Handelingen 8:26-40 26 En een engel des Heren sprak tot Filippus en zeide: Sta op en ga tegen de ...

60. Jezus komt spoedig. 60. Jezus komt spoedig. We hoeven onze blik niet alleen gericht te houden op de financi le crisi...

61. Een oliecrisis\ Matteüs 25:1-13 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar...

62. Oplossing: Nu naar olie boren Romeinen 11:33 33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zij...

63. Laat uw licht schijnen 63. Laat uw licht schijnen Matteüs 5:15-16 15 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de ...

64. Een oproep om te ontwaken Jesaja 52:1 1 Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u met uw pronkgewaden, Jeruz...

65. Onbevreesd Handelingen 4:29-30 29 En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrij...

66. Schijn! Elke inspanning die gedaan wordt voor Christus, zal een zegen voor onszelf zijn. Als we onze midd...

67. Gods Volk Jesaja 60:4-5 4 Hef uw ogen op en zie rondom: zij allen verzamelen zich, komen tot u; uw zonen ko...

68. Het Kruis Verheffen Van alle christenen zouden Zevende-dags Adventisten de eerste moeten zijn die het kruis van Chris...

69. Gideon, de Vijf Wijzen en de Vijf Dwazen Richteren 7:7 7 Toen zeide de HERE tot Gideon: Door de driehonderd mannen, die geslurpt hebben, z...

70. Stralen van Licht 70. Stralen van Licht De aarde verlicht. - Ik zag stralen van licht schijnen uit steden en dorp...