Gebedsleven

Een boekwerk die alle aspecten van een gezonde en groeiende gebedsleven bespreekt.

 

00 Voorwoord In 1962 heeft de gemeente in Sint Helena Sanatorium, Californi , USA een grote opwekking beleefd ...

01 Inleiding Jezus heeft vlak voor Zijn gevangenneming een ontroerend gebed gebeden voor Zijn discipelen en vo...

02 Wat is echt gebed? SIERAAD En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen H...

03 Gebed in de morgen SIERAAD HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten. Sla acht op mijn stem als ik roep,...

04 Tijd vinden voor gebed SIERAAD Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. Psal...

05 Vurigheid in gebed SIERAAD Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig geb...

06 Waarvoor te bidden? SIERAAD En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, ...

07 Geestelijke opwekking is nodig SIERAAD Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwik...

08 De vroege en de late regen SIERAAD En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven...

09 Gebed en blijdschap SIERAAD Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Filippenzen 4:4 Want wie ...

10 Gebed en vertrouwen SIERAAD Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HEERE voor ...

11 Gebed en eerbied SIERAAD Want wie kan in de hemel met de HEERE gemeten worden? Wie is de HEERE gelijk onder de mac...

12 Gebed en ijver SIERAAD Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie ...

13 Zijn gezicht te zien SIERAAD Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Matteüs 5:8 VRAAG Hoe kan ieman...

14 Opdat wij U mogen kennen SIERAAD En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christu...

15 Zelfzuchtige gebeden SIERAAD U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstoch...

16 Grote en geweldige beloften SIERAAD Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel...

17 Het verborgene van Zijn tent SIERAAD Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verbo...

18 Volhardend gebed SIERAAD Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakz...

19 Gebed en Meditatie SIERAAD Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet. Psalm 119:16 VRAAG Hoe ka...

20 Engelen in dienst van gebed SIERAAD Verder zei Micha: Daarom, hoor het woord van de HEERE: Ik zag de HEERE op Zijn troon zitt...

21 Waarom bidden als God alles al weet? SIERAAD Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zi...

22 Gevoel is geen toets voor heiligheidd SIERAAD Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en...

23 Hoe gebed wordt beantwoord SIERAAD En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken...

24 Gehoorzaamheid en geloof zijn voorwaarden SIERAAD Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddel...

25 Schuldbekentenis en vergeving SIERAAD Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maa...

26 Gebed om genezing SIERAAD Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen...

27 Een heilige dienst SIERAAD Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en la...

28 Als antwoorden uitblijven SIERAAD "Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. ...

29 Gebed in moeilijkheden SIERAAD "Maar Hij kent de weg die ik ga. Laat Hij mij beproeven ik zal er als goud uitkomen. J...

30 Als gedachten aan de wandel gaan SIERAAD "Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt. Jesaja 26:3, ...

31 Aanmatigend gebed SIERAAD "En u, bid niet voor dit volk, hef voor hen geen geroep of gebed aan, dring niet bij Mij ...

32 Openbare gebeden SIERAAD "Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaa...

33 Gezinsaanbidding SIERAAD "Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! Jozua 24:15 "Ik zal binn...

35 De worsteling van Christus in gebed SIERAAD "En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote dr...

36 Bid met geheel uw hart SIERAAD "Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. ...

37 Waak en Bid SIERAAD "Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die geb...

38 Wees dus waakzaam SIERAAD "Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of t...

39 Bidden in kleine groepen SIERAAD "Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen,...

40 Hoe kunnen we Gods wil kennen? SIERAAD "Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. ...

41 Vragen om een teken SIERAAD "Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die...

42 In de stemming voor gebed SIERAAD "Hij zal vurig tot God bidden, en Die zal hem goedgezind zijn en zijn aangezicht aanzien ...

43 Onze verantwoordelijkheid voor anderen SIERAAD "Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig ge...

44 Luister naar Gods stem SIERAAD "Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. ...

45 Bid in Jezusí naam SIERAAD "En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verhee...

46 De grootste zorg van Christus SIERAAD "Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, za...

47 Christus, onze Middelaar SIERAAD "Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus...

48 Gebed overwint Satan SIERAAD "Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige v...

49 Gebeden van moeders SIERAAD "Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal gro...

50 Een speciale uitnodiging SIERAAD "Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maa...

51 Twijfelachtige antwoorden op gebed SIERAAD "Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmak...

52 Geloof, de sleutel voor gebedsverhoring SIERAAD "Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die...

53 Hoe Henoch wandelde met God SIERAAD "En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Genesis 5...

54 Onze ervaring en ons werk SIERAAD "En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vadere...

55 Verwijzingen In Gesprek met God Literatuurlijst Child Guidance, pages 518, 521, 522, 525, 526, 569. Christian Service, page 211. ...