Themabladen OGR360


Hier treft u themabladen aan die u kunt gebruiken voor gebed in kerk of huisgroep-

Deze themabladen helpen uw kerkgemeente en-of huisgroep gezamenlijk te groeien in geloof en in begrip van Gods Woord. Bestudeer de teksten en bespreek ze. Alvorens gezamenlijk over te gaan tot gebed.

 

01. Heilige Afspraak Handelingen 8:26-40 En een engel des Heren sprak tot Filippus en zeide: Sta op en ga tegen de mi...

02. Oplossing: Nu naar olie boren Romeinen 11:33 33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zij...

03. Laat uw licht schijnen Matteüs 5:15-16 15 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standa...

04. Een oproep om te ontwaken Jesaja 52:1 1 Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u met uw pronkgewaden, Jeruz...

05. Onbevreesd Handelingen 4:29-30 29 En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrij...

06. Soldaten van het Kruis Zevende-dags Adventisten maken vooruitgang, verdubbelen hun aantal, richten zendingsposten op en ...

07. Het Kruis en de Wet 7. Het Kruis en de Wet Daniel 9:27 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week la...

08. Gezalfd met de Geest Handelingen 4:31 31 En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en z...

09. Velen zullen terugkomen Wanneer de stormen van vervolging echt zullen losbarsten, zullen de echte schapen de stem van de ...

10. Stralen van Licht De aarde verlicht. - Ik zag stralen van licht schijnen uit steden en dorpen en van hoge en lage ...

11. Ga! Openbaring 14:6-7 6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een ee...

12. Het kruis verheffen Van alle christenen zouden Zevende-dags Adventisten de eerste moeten zijn die het kruis van Chris...

13. Het Kruis in de Drie-engelen Boodschap Johannes 12:32 En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. Van alle belij...

14. Het Evangelie met Kracht Handelingen 1:8 Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult...

15. Persoonlijke Evangelisatie Spreuken 11:30 De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens, en wie wijs is, wint harten. ...

16. Licht voor de Ongelovigen Jesaja 42:6-7 6 Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gestel...