01 - "DE HERE IS OP DEZE PLAATS"

"DE HERE IS OP DEZE PLAATS"

"Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Here is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels." Genesis 28:16,17

De ware eerbied tegenover God wordt de mens ingegeven door het bewustzijn van Zijn oneindige grootheid en een zich realiseren van Zijn tegenwoordigheid. Ieder hart moet door dit besef van de Ongeziene, een diepe indruk ontvangen. Het uur en de plaats waar men bidt zijn heilig, omdat God daar aanwezig is. Als de houding en de gedragingen eerbied openbaren zal het gevoel dat hiertoe inspireert, dieper doordringen in het hart. 'Zijn Naam is heilig en vreselijk', verklaart de Psalmdichter (Ps.111:9). Wanneer de engelen deze Naam uitspreken, bedekken zij hun aangezicht. En wij, gevallen en zondige wezens, met welk een eerbied moeten wij deze Naam op onze lippen nemen! Het zou voor oude en jonge mensen goed zijn eens na te denken over de woorden van de schrift, die tonen hoe men de plaats moet beschouwen, die door Gods bijzondere tegenwoordigheid is gekenmerkt. God beval aan Mozes uit het midden van de braambos: "...trek uw schoenen uit... want de plaats waarop gij staat, is heilig land." (Ex. 3:5).

God is verheven en heilig en voor de ootmoedige gelovige ziel is Zijn huis op aarde, de plaats waar Zijn volk tezamen komt om te aanbidden, als het ware de poort van de hemel. Het loflied en de woorden die de dienaren van Christus spreken, zijn door God aangewezen instrumenten om zich voor te bereiden voor de hemelse gemeente, voor die zeer verheven plaats van aanbidding, waar niets onreins kan inkomen... God ziet iedere oneerbiedige gedachte of daad en deze wordt opgetekend in het boek des levens. Er is niets verborgen voor Zijn aldoorzoekend oog. Wanneer u zich heeft aangewend om in plaats van aandachtig te luisteren in Gods huis, onverschillig te zijn, breng dan alle vermogens die u bezit in beweging om deze houding te verbeteren. Beoefen een eerbiedige houding totdat deze deel gaat uitmaken van uzelf.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen