04 - DE GEEST AANWEZIG IN DE TEMPEL

DE GEEST AANWEZIG IN DE TEMPEL

"Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en de Geest Gods in u woont?" 1 Corinthiers 3:16<%0>

Vanaf de eeuwigheid was het Gods plan dat ieder geschapen wezen, vanaf de schitterende, heilige serafijn tot aan de mens, een tempel zou zijn waar de Schepper zou wonen. Tengevolge van de zonde, was de mens niet meer een tempel voor God. Het hart van de mens, dat verduisterd en bezoedeld was door het kwade, openbaarde niet meer de heerlijkheid van God. Door de vleeswording van de Zoon van God, is het hemelse plan vervuld.

God woont in de mens en door Zijn verlossende genade wordt het hart van de mens weer Zijn tempel. God bestemde, dat de tempel te Jeruzalem een gedurige getuige zou zijn van het verheven doel, dat voor iedere ziel was geopend. Maar de Joden begrepen helaas de betekenis niet van het gebouw, dat zij met zo'n trots beschouwden. Tot verdriet van God gaven zij zichzelf niet over om een heilige tempel voor de Heilige Geest te zijn. De voorhoven van de tempel te Jeruzalem, die vol waren met het rumoer van een onheilige markt, stelden maar al te wezenlijk de tempel van het hart voor. Door de tempel te reinigen van kopers en verkopers, kondigde Jezus Zijn opdracht aan om de harten te reinigen van de bezoedeling der zonde, de zelfzuchtige begeerten en kwade gewoonten, die de ziel verderven.

Geen mens is in staat uit eigen kracht de menigte verkeerdheden uit het hart weg te doen. Christus alleen kan de tempel van de ziel reinigen. Maar Hij zal niet met geweld binnen gaan. Hij komt niet tot het hart, zoals Hij van ouds tot de tempel kwam. Maar Hij zegt: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop: indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen en Ik zal met hem avondmaal houden en hij met Mij" (Openb. 3:20).

Hij zal komen, niet voor een enkele dag, want Hij zegt: "Ik zal in hen wonen en Ik zal onder hen wandelen en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mij een volk zijn" (2 Cor. 6:16). Zijn tegenwoordigheid zal de ziel reinigen en heiligen, zodat de ziel een heilige tempel voor de Here zal worden en een woonstede Gods in de Geest (Efez.2:22).

De Here is gewilliger om de Heilige Geest te geven aan wie Hem dienen, dan de ouders om hun kinderen goede gaven te schenken.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen