08 Vragen met betrekking tot verlossing

1. Leert de Bijbel niet dat als je eenmaal tot Jezus komt, je nooit je redding kunt verliezen?
Johannes 10:28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen nooit verloren gaan, en niemand zal ze uit mijn hand rukken.

2. We komen naar Jezus en aanvaarden zijn vergeving door geloof. We ontvangen zijn genade en geschenk van eeuwig leven.
Efeziërs 2: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit uzelf: het is de gave van God:
Romeinen 3: 22-25 Zelfs de gerechtigheid van God die door het geloof van Jezus Christus is voor allen en voor allen die geloven: want er is geen verschil: [23] Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God; [24] Vrij gerechtvaardigd door zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is: [25] Wie God heeft voortgebracht als een verzoening door geloof in zijn bloed, om zijn gerechtigheid aan te kondigen voor de vergeving van zonden die voorbij zijn, door de verdraagzaamheid van God;

3. Redding is een gratis geschenk. We kunnen het niet verdienen door gehoorzaamheid. Toen de Filippijnse gevangenbewaarder vroeg wat hij moest doen om gered te worden, wat zei Paulus?
Handelingen 16: 30-31 En bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om gered te worden? [31] Ze zeiden: 'Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden en uw huis.

4. Geloof is een functie van de wil. Dezelfde geest die ervoor kiest te geloven, kan ervoor kiezen om niet te geloven. Ongeloof leidt tot geestelijke dood.
Hebreeën 3: 12-14 Wacht u, broeders, dat er niemand in u is die een slecht hart heeft van ongeloof, door van de levende God af te wijken. [13] Moedig elkaar dagelijks aan, terwijl het heden wordt genoemd; opdat niemand van u verhard wordt door de bedrieglijkheid van de zonde. [14] Want wij hebben deel aan Christus, als we het begin van onze vertrouwen vastberaden houden tot het einde;
Mattheüs 24:13 Maar wie volhoudt tot het einde, die zal zalig worden.

1 Corinthians 15: 1-2 Verder, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, en waarin gij staat; [2] Door dewelke ook gij zult worden behouden, indien gij zult bewaren wat ik u heb verkondigd, tenzij gij ijdel hebt geloofd.

Als we ons vertrouwen in God niet tot het einde toe behouden, zullen we een hart van ongeloof ontwikkelen. We worden alleen gered als we onthouden wat er uit de Bijbel is gepredikt en het leven van geloof leven.

5. Het is altijd mogelijk om terug te keren naar het oude leven van zonde en onze namen uit het boek des levens te laten verdwijnen. Als onze namen niet in het boek des levens staan, zullen we eeuwig verloren zijn.
2 Peter 2: 19-21 Terwijl zij hun vrijheid beloven, zijn zij zelf de dienaren van corruptie; want van wie een mens overwonnen is, van dezelfde is hij in slavernij gebracht. [20] Want als, nadat zij door de kennis van de Heer en Heiland, Jezus Christus, aan de vervuilingen van de wereld zijn ontsnapt, zij daarin opnieuw zijn verstrikt en overwonnen, is het laatste einde erger met hen dan het begin. [21] Het was immers voor hen beter geweest de weg der gerechtigheid niet te hebben gekend, dan, nadat zij het geweten hadden, af te wijken van het heilige gebod dat hun was overgeleverd.
Revelation 3: 5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en ik zal zijn naam niet uit het boek des levens verdrijven, maar ik zal zijn naam bekennen voor mijn Vader en voor zijn engelen.

1 Korinthiërs 9:27 Maar ik houd mijn lichaam onder en breng het in onderwerping; opdat ik, op welke manier dan ook, anderen niet gepredikt heb, dat ik zelf een schipbreukeling ben.

1 Korinthiërs 9:27 Maar ik houd mijn lichaam onder en breng het in onderwerping; opdat ik, op welke manier dan ook, anderen niet gepredikt heb, dat ik zelf een schipbreukeling ben.

Het woord dat Paulus gebruikt voor "weggeworpen" in 1 Korinthiërs 9:27 is hetzelfde woord dat in Jeremia 6:30 wordt gebruikt voor degenen die worden verbrand en uiteindelijk verloren gaan.

6. Wanneer wij tot Jezus komen, ontvangen wij het eeuwige leven.
Johannes 10:28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen nooit verloren gaan, en niemand zal ze uit mijn hand rukken.
Net zoals Zijn komst in ons hart door geloof leven brengt, brengt ons ongeloof geestelijke dood met zich mee. We kunnen niet ongeboren zijn, maar we kunnen doodgaan. Niets kan ons uit Zijn hand nemen, behalve onze eigen keuze.