09 Bekentenis en vergeving

1. God wilt een ieder vergeven.
Micha 7: 18-19 Wie is een God gelijk aan u, die de ongerechtigheid vergoelijkt en voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis? hij behoudt zijn toorn voor eeuwig niet, omdat hij behagen schept in genade. [19] Hij zal zich opnieuw keren, hij zal medelijden met ons hebben; hij zal onze ongerechtigheden onderwerpen; en gij zult al hun zonden in de diepten van de zee werpen.
Hebreeën 8:12 Want Ik zal barmhartig zijn voor hun ongerechtigheid, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik niet meer herinneren.

Handelingen 3:19 Bekeert u daarom, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden van verkoeling zullen komen van de tegenwoordigheid des Heeren.

1 Johannes 1: 9 Als we onze zonden belijden, is hij trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Jesaja 44:22 Ik heb uw zonden als een dikke wolk verwoest , en als een wolk uw zonden; keer weder tot mij; want ik heb u verlost.

Jesaja 43:25 Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitwist om Mijnentwil en uw zonden niet zal gedenken.

2. Vergeving brengt geluk.
Psalm 32: 1 Zalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.

3. God vergeeft overvloedig
Isaiah 55: 7 De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij keerde weder tot de HEERE, en hij zal Zich Zijner ontfermen; en aan onze God, want hij zal overvloedig vergiffenis schenken.

4. Zelfs in onze opstand is hij klaar om te vergeven.
Nehemia 9:17 En weigerden te gehoorzamen, en letten niet op uw wonderen, die gij onder hen gedaan hebt; maar verhardde hun halzen, en stelde in hun opstand een bevelhebber aan om naar hun slavernij terug te keren: maar u bent een God die klaarstond om gratie te verlenen, genadig en barmhartig, traag van toorn en van grote goedheid, en ze niet in de steek liet.

5. Vergeving is geworteld in het karakter van God.
Kolossenzen 1:12 Dank aan de Vader, die ons heeft bijeengeroepen om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht:
Colossians 1:14 In welken wij de verlossing door zijn bloed hebben, namelijk de vergeving der zonden;

6. God vergeeft volledig.
Psalm 103: 2-3 Loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet al zijn weldaden: [3] Die al uw ongerechtigheden vergeeft; die al uw ziekten geneest;

7. Hij vergeeft onze vele zonden.
Luke 7:47 Daarom zeg Ik u, dat haar zonden, die velen zijn, worden vergeven; want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie het kleine vergeven is, heeft hetzelve weinig lief.

8. We zouden elkaar moeten vergeven zoals God vergeeft.
Ephesians 4:32 En wees liefelijk de een den ander, barmhartig, elkander vergevend, gelijk God om Christus wil, heeft het u vergeven.