07 Verlossing & Redding

1. God wil ons verlossen omdat hij van ons houdt.
1 Johannes 4: 8-9 Wie niet liefheeft, kent God niet; want God is liefde. [9] Hierin manifesteerde zich de liefde van God jegens ons, omdat God zijn eniggeboren Zoon de wereld in stuurde, opdat wij door hem heen zouden leven.

2. God heeft ons in zijn beeld geschapen.
Genesis 1: 27-28 Dus schiep God de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem; man en vrouw creëerden hij ze. [28] God zegende hen en God zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk en vult de aarde aan, en onderwerpt haar: en heerst over de vis van de zee en over het gevogelte van de lucht en over alle levend ding dat op de aarde beweegt.

3. De zonde heeft onze gemeenschap met God vernietigd.
Genesis 3: 8 En zij hoorden de stem van de Here God in de tuin lopen in de koelte van de dag: en Adam en zijn vrouw verborgen zich voor de Here God tussen de bomen in de hof.

4. Iedereen heeft gezondigd en zal sterven.
Romeinen 3:23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood; maar de gave van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer.

5. Adam bracht de dood en Jezus brengt leven.
Romeinen 5: 18-19 Daarom kwam door de ergernis van één oordeel over alle mensen tot veroordeling; alzo kwam door de gerechtigheid van iemand de vrije gave over alle mensen tot rechtvaardigmaking van het leven. [19] Want zoals door de ongehoorzaamheid van een mens velen tot zondaars werden gemaakt, zo zullen velen door de gehoorzaamheid van de een rechtvaardig worden gemaakt.

6. Jezus droeg onze vloek.
Galaten 3:13 Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek voor ons gemaakt: want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan een boom hangt:
Hebreeën 2: 8-9 Gij hebt alle dingen onder zijn voeten onderworpen. Want omdat hij alles onder zijn heerschappij heeft gelegd, heeft hij niets achtergelaten dat niet onder hem is gelegd. Maar nu zien we nog niet alle dingen onder hem gezet. [9] Maar we zien Jezus, die iets lager werd gemaakt dan de engelen vanwege het lijden van de dood, gekroond met glorie en eer; dat hij door de genade van God de dood voor elke man zou moeten smaken.

2 Corinthians 5:21 Want hij heeft hem gemaakt zonde voor ons, die geen zonde gekend; opdat we de gerechtigheid van God in hem zouden worden gemaakt.

7. Als we ons bekeren, vergeeft hij.
Handelingen 3:19 Bekeert u daarom, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden van verkoeling zullen komen van de tegenwoordigheid des Heeren.
1 Johannes 1: 9 Als we onze zonden belijden, is hij trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

8. Jezus ontvangen, worden niet langer veroordeeld.
Romeinen 8: 1 Daarom is er nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
Efeziërs 2: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit uzelf: het is de gave van God:

9. Ontvang Jezus en word zonen en dochters van God.
Johannes 1:12 Maar zovelen hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

10. Geloof in Hem en ontvang eeuwig leven.
1 Johannes 5: 11-13 En dit is de getuigenis, dat God ons het eeuwige leven heeft gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. [12] Wie de Zoon heeft, heeft leven; en hij die de Zoon van God niet heeft, heeft geen leven. [13] Deze dingen heb ik u geschreven die in de naam van de Zoon van God geloven; opdat gij moogt weten dat gij het eeuwige leven hebt en dat gij kunt geloven in de naam van de Zoon van God.

11. De gave van verlossing is een ervaring voor het heden.
Johannes 3: 16-17 Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat eenieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. [17] Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen; maar dat de wereld door hem heen misschien zal worden gered.